Kleszczewo, 16.10.2008r.

OR 7624-5.5/2008

 

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Kleszczewo    

 

Zawiadamiam, że zgodnie z art. 105 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zostanie wydana decyzja o umorzeniu postępowanie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa i zagospodarowanie terenu położonego w Gowarzewie w rejonie ulic Swarzędzkiej  i Rabowickiej (wniosek z dnia 26.08.2008r., inwestor: Gmina Kleszczewo).

            W toku postępowania ustalono, że powyższa inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami). Wobec tego postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.  

            Z powyższego prawa tj. zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, Strony postępowania mogą skorzystać w terminie w terminie 7 dni od daty otrzymania nin. zawiadomienia (tj. do dnia 12.11.2008r.), w pok. nr 6, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

            Nie zajęcie stanowiska w określonym terminie będzie jednoznaczne z brakiem sprzeciwu do umorzenia postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. wg rozdzielnika w aktach sprawy

2. a/a MN

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 23.10 do dnia 05.11.2008r. włącznie.