Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo – 2009r.

 

1.

1/2009

05 stycznia 2009r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP

2.

2/2009

14 stycznia 2009r.

Zmiany  Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie

3.

3/2009

21 stycznia 2009r.

Ogłoszenia konkursu na wykonanie  projektu  herbu, flagi i pieczęci Gminy Kleszczewo.

4.

4/2009

26 stycznia 2009r.

Powołania Komisji Mieszkaniowej.

5.

5/2009

26 stycznia 2009r.

Sposobu przeprowadzenia konsultacji w trybie Ankiety konsultacyjnej.

6.

6/2009

27 stycznia 2009r.

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze) na  2009r.

7.

7/2009

12 marca 2009r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

8.

8/2009

13 marca 2009r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.

9

9/2009

17 marca 2009r.

Powołania Komisji Konkursowej  w celu rozpatrzenia ofert  na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009r.

10.

10/2009

25 marca 2009r.

Przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy

11.

11/2009

05 maja 2009r.

Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „ NIE  BÓJ SIĘ< NIE LĘKAJ – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ – DAJ SOBIE  POMÓC”

12.

12/2009

05 maja 2009r.

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13.

13/2009

05 maja 2009r.

Ustanowienia koordynatora gminnego  i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kleszczewo, w wyborach zarządzonych na dzień  7 czerwca 2009r.

14.

14/2009

14 maja 2009r.

Powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.

15.

15/2009

18 maja 2009r.

Upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do prowadzenia postępowania  w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji w tych sprawach

16.

16/2009

18 maja 2009r.

Upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego   do przeprowadzenia wywiadu  alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego

17.

17/2009

18 maja 2009r.

Upoważnienia Pana Daniela Andruszowskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych

18.

18/2009

18 maja 2009r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

19.

19/2009

18 maja 2009r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.

20.

20/2009

05 czerwca 2009r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

21.

21/2009

05 czerwca 2009r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.

22.

22/2009

16 czerwca 2009r.

Szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

23.

 

 

 

24.

24/2009

16 czerwca 2009r.

Ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

25.

25/2009

16 czerwca 2009r.

 Ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Kleszczewo

26.

26/2009

25 czerwca 2009r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

27.

27/2009

17 lipca 2009r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

28.

28/2009

17 lipca 2009r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

29.

29/2009

29 lipca 2009r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

30.

30/2009

11 sierpnia 2009r.

Ustalenia wysokości kosztu jednej godziny usług opiekuńczych.

31.

31/2009

12 sierpnia 2009r.

Ustalenia składu komisji przetargowej  na zbycie lub dzierżawę nieruchomości.

32.

32/2009

16 września 2009r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

33.

33/2009

16 września 2009r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.

34.

34/2009

16 września 2009r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

35

35/2009

28 września 2009r.

Ustalenia wysokości nagrody  Gminy w 2009r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

36.

36/2009

19 października 2009r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

37.

37/2009

19 października 2009r.

Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

38.

38/2009

10 listopada 2009r.

Odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

39.

39/2009

12 listopada 2009r.

Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

40.

40/2009

16 listopada 2009r.

Projektu budżetu gminy na 2010r.

41.

41/2009

17 listopada 2009r.

Powołania Gminnej Komisji  Stypendialnej

42.

42/2009

25 listopada 2009r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

43

43/2009

25 listopada 2009r.

Zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.

44

44/2009

02 grudnia 2009r.

Utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Kleszczewo

45.

45/2009

29 grudnia 2009r.

Zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

46.

46/2009

29 grudnia 2009r.

Wyznaczenia  osoby, która pobierała będzie opłatę targową w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2010r.

47.

47/2009

29 grudnia 2009r.

W sprawie zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2009r.

48.

48/2009

29 grudnia 2009r.

Powołania Gminnej Komisji ds. spraw wyróżnień i nagród

49.

49/2009

29 grudnia 2009r.

Powołania Komisji Stypendialnej