ZARZĄDZENIE  Nr 1/2009

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  05 stycznia  2009 r.

 

 

w sprawie   :   w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego  oraz  Prezesa  ZG OSP.

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. wynagrodzenie  miesięczne  brutto dla osób  pełniących niżej wymienione funkcje  w wysokości :

1) Kierowcy OSP:

a) Kleszczewo – Baranowski R.                                                  401 zł

b) Gowarzewo - L. Grzeszczak                                                   121 zł  

c) Gowarzewo - A. Płóciennik                                                    121 zł

d)  Gowarzewo - J. Grzegorzewski                                             121 zł

e)  Krzyżowniki – P. Stachowski                                                 208 zł

2) Prezes ZG OSP – Rajchelt J.                                                  242 zł

3) Komendant Gminny – Z.Banaszkiewicz                                   242 zł

 

§ 2

 

Ustalam na okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. wynagrodzenie  kwartalne brutto  dla kierowcy OSP  w Komornikach  - Growiec T. w wysokości  146 zł.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.