ZARZĄDZENIE  NR  2 /2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  14 stycznia 2009r.

 

 

 

 

 

w sprawie :   zmiany Zarządzenia  w sprawie ustalenia  Regulaminu Organizacyjnego    Urzędu Gminy w   Kleszczewie.

 

 

 

 

                  Na podstawie art.  33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o  samorządzie  gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1542 ze zmianami) zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kleszczewie określonym w załączniku  do zarządzenia Nr 6/2008z dnia 08 lutego 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie, wprowadza się następujące zmiany :

 

I.       §  16  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie  otrzymuje nowe brzmienie  o treści :

 

Do zadań Referatu  Gospodarki Finansowej  należy w szczególności:

1)        przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy,

2)        realizowanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków,

3)        prowadzenie obsługi kasowej i finansowo-księgowej budżetu gminy,

4)        dokonywanie wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów gminy,

5)        prowadzenie spraw związanych z  umorzeniem   i odroczeniem podatków,

6)        prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

7)        wydawanie zaświadczeń o posiadaniu nieruchomości lub gospodarstwa rolnego, przychodowości gospodarstwa rolnego, wielkości użytków rolnych  gospodarstwa rolnego oraz  o  nie zaleganiu w podatkach,

8)        prowadzenie księgowości podatkowej,

9)        podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz  postępowania zabezpieczającego,

10)     prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

11)     opracowywanie prognoz finansowych gminy,

12)     sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

13)     przygotowywanie projektów uchwał budżetowych,

14)     przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

15)     prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

16)     prowadzenie ksiąg rachunkowych,

17)     rozliczanie inwentaryzacji,

18)     prowadzenie kartotek materiałowych dotyczących prac inwestycyjnych,

19)     dbanie o prawidłowe egzekwowanie należności gminy,

20)     organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów dotyczących rachunkowości,

21)     przygotowywanie sprawozdań finansowych,

22)      dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

23)     współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym oraz  Bankiem wykonującym obsługę kasową i bankami finansującymi,

24)     prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

25)     zapewnienie obsługi techniczno-biurowej sołectw,

26)     prowadzenie spraw dotyczących planów finansowo-rzeczowych sołectw,

27)     sporządzanie zeznań świadków

28)     prowadzenie archiwum zakładowego,

29)     prowadzenie spraw związanych  z zamówieniami publicznymi w Urzędzie  z wyjątkiem inwestycji,

30)       współdziałanie z  Referatem Infrastruktury Komunalnej i Budownictwa   w sprawach związanych z  zamówieniami publicznymi dotyczącymi inwestycji,

31)     prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i ewidencją zamówień publicznych poprzez prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

32)     wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wydanych na jej podstawie.

 

II.                § 19  Regulaminu Organizacyjnego Urzęa.du Gminy w Kleszczewie otrzymuje nowe brzmienie o treści :

 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich  należy w szczególności :

1) rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,

4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5) przyjmowanie oświadczeń  o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) stwierdzenie legitymacji procesowej do występowania do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

8) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

9)  prowadzenie spraw z zakresu zmian imion i nazwisk,

10) prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,

11) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

12) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ewidencji ludności,

13)prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

14)prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń,

15)wydawanie dowodów osobistych,

16) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

17)prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej i innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności

- planów obrony cywilnej,

- tworzenia formacji obrony cywilnej,

- nakładania obowiązków wykonywania świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony,

- magazynu obrony cywilnej,

18)prowadzenie spraw związanych z oznaczaniem, rejestrowaniem i przechowywaniem dokumentów  zawierających informacje niejawne w  urzędzie,

          19) prowadzenie spraw związanych z  poborem,

          20) prowadzenie spraw związanych z  rejestracją  przedpoborowych,

          21) prowadzenie spraw z  zakresu zarządzania kryzysowego, w tym współpracy
 z  Gminnym Zespołem Reagowania Kryzysowego,

22) prowadzenie spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych   i ochrony ppoż.,

23)prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

III.             § 22  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie otrzymuje nowe brzmienie o treści :

 

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi rady i promocji gminy w szczególności realizuje następujące zadania:

1)       przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,

2)       przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

3)       kompletowanie i przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy gminy,

4)       podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, posiedzeń i spotkań Rady   i jej komisji,

5)        protokołowanie, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i  jej komisji,

6)       prowadzenie rejestru uchwał, stanowisk, opinii, apeli   i innych postanowień Rady,

7)       prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

8)       zapewnienie wdrożenia uchwał Rady Gminy,

9)       sporządzanie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów i opracowań promujących Gminę,

10)   przygotowywanie wszelkich materiałów promocyjnych i reklamowych Gminy w celu ich publikacji,

11)   prowadzenie promocji gospodarczej i turystycznej gminy,

12)   przygotowywanie ofert inwestycyjnych gminy oraz prowadzenie spraw z tym związanych,

15) prowadzenie spraw z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

16) wykonywanie  zadań koordynatora  ds. Aglomeracji Poznańskiej  w Urzędzie Gminy.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.