ZARZĄDZENIE  Nr 6/2009

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  27 stycznia  2009r.

 

 

w sprawie :  wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze)  na 2009r.                                                                        

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami)  zarządza się, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.       Decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)  na 2009r.   doręczać będą osobiście za potwierdzeniem odbioru  sołtysi poszczególnych sołectw na obszarze właściwego sołectwa. Wykaz sołtysów stanowi załącznik do  niniejszego Zarządzenia.

2.       W sołectwie  Nagradowice  decyzje w sprawie  wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)  na 2009r. za potwierdzeniem odbioru doręczał będzie Pan Jerzy Pawlak.

3.       Decyzje należy dostarczyć do podatników w nieprzekraczalnym terminie do dnia  28 lutego 2009r.

4.        Ustala się  wynagrodzenie w wysokości 3,00 zł brutto  za  właściwe doręczenie  jednej decyzji w sprawie wymiaru podatku  (nakazu płatniczego).

                                                                

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2009

                                                                                  Wójta  Gminy Kleszczewo

                                                                                  z dnia   27 stycznia  2009r.

 

 

 

WYKAZ  SOŁTYSÓW

doręczających decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze)

 na 2009r.  

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i Nazwisko

 

Teren  doręczenia decyzji – sołectwo

1.

Mieczysław Tomkowiak

miejscowość  Bylin – sołectwo Bylin

2.

Andrzej Frąckowiak

miejscowość  Gowarzewo, Szewce, Tanibórz  - sołectwo Gowarzewo

3.

Eugeniusz Nowicki

miejscowość  Kleszczewo, Lipowiec, Bugaj  - sołectwo Kleszczewo

4.

Czesław Książkiewicz

miejscowość Komorniki  - sołectwo Komorniki

5.

Bożena Karolczak

miejscowość Krerowo  - sołectwo Krerowo

6.

Henryk Lesiński

miejscowość Krzyżowniki – sołectwo Krzyżowniki

7.

Rafał  Ochowiak

miejscowość Markowice  - sołectwo Markowice

8.

Ferdynand Nowicki

 

miejscowość Poklatki  -  sołectwo Poklatki

9.

Jolanta Fludra

miejscowość   Śródka   -   sołectwo Śródka

10.

Grzegorz Socha

 

miejscowość Tulce  - sołectwo Tulce

11.

Stanisław Lesiński

 

miejscowość   Zimin  -  sołectwo  Zimin