Kleszczewo, dnia 16.03.2009r.

OR 7624-1.1/2009

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Kleszczewo    

 

       Zawiadamiam, że zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

 

na wniosek z dnia 05.03.2009r.:

Ronson Development Apartments Sp. z o.o.,  ul. Magazynowa 1, 02-652 Warszawa

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w miejcowości Tulce,            gmina Kleszczewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie

 

      Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.  

      Z powyższego prawa tj. zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, Strony postępowania mogą skorzystać w pok. nr 6, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

 

UZASADNIENIE

      Nin. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego następuje w celu wydania dla ww. inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20, niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Tulce, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczewie  pod adresem www.kleszczewo.pl

 

 

Otrzymują:

1.       wg rozdzielnika w aktach sprawy

2.       a/a MN

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 19.03 do dnia 01.04.2009r. włącznie.Kleszczewo, dnia 16.03.2009r.

OR.7624-1.3/2009

 

Do wiadomości

wg rozdzielnika

 

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji        o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) stosownie do art. 106 ustawy     z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r.    Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

 

w związku z wnioskiem z dnia 05.03.2009r.

Ronson Development Apartments Sp. z o.o.,  ul. Magazynowa 1, 02-652 Warszawa

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w miejcowości Tulce,          gmina Kleszczewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie

 

 

proszę o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

           Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego

           Nin. pismo stanowi jeden z etapów procedury związanej z wydaniem dla ww. inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W powyższej sprawie wypowiadają się Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Starosta Poznański.

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20, niniejsze pismo zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Tulce, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kleszczewie  pod adresem www.kleszczewo.pl

 

 

Otrzymują:

1. Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sieroca 10, Poznań

2. Starosta Poznański, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Jackowskiego 18/20, Poznań

 

Otrzymują do wiadomości:

1. wnioskodawca 

2. strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy

3. a/a MN