Zarządzenie Nr 8/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 13 marca 2009r.

 

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.

 

            Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/220/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 13 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009,  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 41/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  W § 1 ust 1 zwiększa się dochody o 59.900 zł.

      Dochody po zmianie wynoszą                                                                      1.391.501 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                    1.390.600 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do niniejszego Zarządzenia)

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)           901 zł

 

 

2.  W § 2 zwiększa się wydatki o 59.900 zł.

     Wydatki po zmianie wynoszą                                                            1.391.501 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                    1.390.600 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia)

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej (zgodnie z załącznikiem Nr 2)          901 zł

 

             

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz