ZARZĄDZENIE  Nr  12/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  05 maja  2009r.

 

 

 

w sprawie :  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

 

                        Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)   oraz art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami),  zarządzam, co następuje  :

 

 

§ 1

Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli wartość zamówienia  przekracza, jest  równa lub  jest mniejsza  od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8  powołanej ustawy, powołuję komisję przetargową w składzie :

Przewodniczący : Barbara Błoch

Sekretarz  :        Agata Hoffmann

Członkowie :      Ewa Olczak

                        Leszek Bezler

                        Mariusz Siwczak

 

 

§ 2

Traci  moc  Zarządzenie Nr  28/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 września 2008r. w sprawie  powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.