Zarządzenie Nr  15/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  18 maja 2009r.

 

 

 

w sprawie: upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do prowadzenia postępowania  w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji w tych sprawach.

 

 

 

                        Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity z 2009r. Nr 1 poz. 7 ze zmianami), zarządzam, co następuje  :

 

 

 

§ 1

 

Upoważniam Pana  Daniela Andrószowskiego- starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania  w sprawach świadczeń z funduszu  alimentacyjnego, a także wydawania decyzji w tych sprawach.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.