Zarządzenie Nr  17/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 maja  2009r.

 

 

 

w sprawie: upoważnienia Pana Daniela Andrószowskiego do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych.

 

 

 

                        Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 139 poz. 992 ze zmianami), zarządzam, co następuje  :

 

 

 

§ 1

 

Upoważniam Pana Daniela Andruszowskiego - starszego inspektora ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i dodatków mieszkaniowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.