Zarządzenie Nr 19/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 maja  2009r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.

            Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w związku z Uchwałą Nr XXX/228/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009, oraz Zarządzeniem Nr 18/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 41/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2009r., zmienionym Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wprowadza się następujące zmiany:

1.  W § 1 ust 1 zwiększa się dochody o 185.318 zł.

      Dochody po zmianie wynoszą                                                                        1.576.819 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                                  1.568.014 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do niniejszego Zarządzenia)

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                          8.805 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszego Zarządzenia)                    

2.  W § 2 zwiększa się wydatki o 185.318 zł.

     Wydatki po zmianie wynoszą                                                                         1.576.819 zł

            w tym wg decyzji:

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                                 1.568.014 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia)

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                         8.805 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia)                   

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz