Zarządzenie Nr 20/2009    

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  05 czerwca 2009r.

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2009r.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz  § 11 ust.  2 Uchwały Nr XXVI/195/2008  Rada Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XXVI/195/2008  Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr  XXVII/2008/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXVIII/220/2009  z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2009r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXX/228/2009 Rady gminy Kleszczewo z dnia 06 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 18/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r,  oraz Uchwałą Nr XXXI/233/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.  wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dotacji celowej

oraz na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

 

1.       W § 1 ust 1:

Zwiększa się dochody budżetu o 2.970 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia z tego

   - zwiększa się dochody bieżące  o   2.970 

 

W § 1 ust 3

Zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 2.970 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

2. W § 2

- w ust. 1 zwiększa się wydatki   o 2.970 zł  - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego   Zarządzenia,

- w ust. 2, pkt. 1a zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o  3.000 zł,

  - w ust 5 zwiększa się wydatki  na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  

   zleconych ustawami w wysokości 2.970 zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 2 do niniejszego      

   Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009r.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

 

 

                                                                          mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 20/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 05 czerwca 2009r.

 

 

 

Do planu budżetu wprowadzono środki z dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego wg zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 01 czerwca 2009r. Zwiększenie dotacji dotyczy pokrycia diet Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 07.06.2009r. 

W celu płynnego realizowania budżetu przesunięto plan wydatków w kilku paragrafach w ramach tego samego działu.

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz