Kleszczewo, dnia 02.07.2009r.

OR.7610-3.2/2009

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

       Zgodnie z  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Kleszczewo

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie  danych  informacji o  przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami  oraz Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kleszczewo na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015

 

 

O możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (projekty w/w dokumentów), miejscu, w którym zostanie ona wyłożona do wglądu, sposobie i terminie składania uwag i wniosków, a także organie właściwym do ich rozpatrzenia zostaną Państwo poinformowani kolejnym Zawiadomieniem.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Sołtysi z terenu gm. Kleszczewo

2.        a/a MN

 

 

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 08.07 do dnia 22.07.2009r. włącznie.