Zarządzenie Nr 29/2009    

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 lipca 2009r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2009r.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz  § 11 ust.  2 Uchwały Nr XXVI/195/2008  Rada Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/195/2008  Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr  XXVII/2008/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXVIII/220/2009  z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2009r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXX/228/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 18/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r Uchwałą Nr XXXI/233/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Zarządzeniem Nr 20/2009r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXXII/235/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzenia Nr 26/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. Uchwałą Nr XXXIII/242/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/246/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dotacji celowej oraz na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1.      W § 1 ust 1:

   zwiększa się dochody budżetu o 12.335 zł  z tego

   - zwiększa się dochody bieżące  o   12.335 

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

2. W § 2

- w   ust.  1  zwiększa a się wydatki o 12.335 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego   Zarządzenia,

- w ust.2 pkt. 1 zwiększa  się wydatki bieżące o 97.335 zł,

- w ust.2 pkt. 1a zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 4.000 zł,

- w ust 2 pkt.  2 zmniejsza się wydatki majątkowe o 85.000 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009r.

 

 

                                                                                   Zastępca Wójt Gminy

 

                                                                             mgr inż. Genowefa Przepióra

 

 

 

  

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 29/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 lipca 2009r.

 

 

W dniu 27 lipca 2009r. wpłynęły do Urzędu Gminy pisma od Wojewody Wielkopolskiego zwiększające dotacje celowe w rozdziałach :

·         85214  na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 4.404 zł,

·         85219 na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009r.  4.324 zł,

·         85295  na  dofinansowanie  programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.607 zł

Środki zostały wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.  Z uwagi na to, że w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przy planowaniu środków na wynagrodzenia przyjęto w 100% plan pokrywający  wypłatę dodatków socjalnych. W związku ze zwiększeniem dotacji na powyższy cel środki własne z paragrafu 4010  wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o 4.324 zł. natomiast dotacja zwiększa wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.324 zł. Zmiana  w paragrafie 4010 wynosi 0. Zmniejszone planowane środki własne na wynagrodzenia przenosi się do paragrafów 4210, 4300 i 4750.

W celu płynnego realizowania wydatków budżetowych przesunięto plan w kilku paragrafach w ramach tego samego działu.

 

 

Zastępca Wójt Gminy

 

                                                                             mgr inż. Genowefa Przepióra