ZARZĄDZENIE NR 40/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 16 listopada 2009r.

 

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2010r.

 

     Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

Określa się projekt budżetu Gminy na 2010r. stanowiący projekt uchwały budżetowej wraz z jej załącznikami wg załącznika Nr 1.

Integralną część projekty budżetu stanowi informacja o stanie mienia komunalnego, objaśnienia do projektu budżetu  oraz prognoza łącznej kwoty długu wg załączników nr 2,3 i 4

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz