Zarządzenie Nr 32/2009    

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  16 września  2009r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2009r.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz  § 11 ust.  2 Uchwały Nr XXVI/195/2008  Rada Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/195/2008  Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr  XXVII/2008/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXVIII/220/2009  z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2009r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXX/228/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 18/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r Uchwałą Nr XXXI/233/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Zarządzeniem Nr 20/2009r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXXII/235/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzenia Nr 26/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. Uchwałą Nr XXXIII/242/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXXIV/246/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. oraz Zarządzeniem Nr 29/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych, częściowym rozwiązaniu  rezerwy celowej oraz na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1.      W § 1 ust 1

   Zmniejsza  się dochody budżetu o 161.124 zł  z tego

   - zmniejsza się dochody bieżące  o   161.124 

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

 

W § 1 ust 3

Zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 150.159 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

 

2. W § 2

- w   ust.  1  zmniejsza się wydatki o 161.124 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego   Zarządzenia,

- w ust.2 pkt. 1 zmniejsza   się wydatki bieżące o 165.314 zł,

- w ust.2 pkt. 1a zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 10.418 zł,

- w ust 2 pkt.  2 zwiększa się wydatki majątkowe o 4.190 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

  - w ust 5 zmniejsza się wydatki  na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   zleconych ustawami o  150.159  zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 2a do niniejszego  Zarządzenia.

 

3. W § 5 rozwiązuje się rezerwę celową  w kwocie 13.268 zł na zadania realizowane przez  Samorządy Wsi.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009r.

 

                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                             mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 32/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  16  września 2009r.

 

 

Na podstawie otrzymanych pism od Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono zmiany dotacji polegające na zmniejszeniu planowanych kwot  na w poniższe zadania:

- 8.525 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych  pracowników -  rozdział 80195,

-  149.156 zł na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212,

-  200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 § 2010 i 2030,

- 3.243 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Powyższe kwoty zostały wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Rozwiązano częściowo rezerwę utworzoną do dyspozycji Samorządów Wsi w wysokości 13.268 zł w tym 4.099 zł ujęto w rozdziale 92195 i 5.490 zł w rozdziale 90095. Rezerwę rozwiązano dla poniższych Sołectw:

-6.679 zł na wniosek Sołectwa Tulec z przeznaczeniem na integrację wsi 3.000 zł i utrzymanie porządku 3.679 zł.

1.099 zł na wniosek Samorządu Wsi Nagradowice z przeznaczeniem na integrację wsi,

5.490 zł na wniosek Samorządu Wsi Szewca na rozbiórkę niedokończonego budynku.

 

W celu płynnego realizowania wydatków budżetowych wprowadzono zmiany planu w paragrafach w ramach tego samego działu.

 

 

                                                                                     Wójt Gminy

 

                                                                             mgr inż. Bogdan Kemnitz