Zarządzenie Nr 36/2009    

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  19 października  2009r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2009r.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz  § 11 ust.  2 Uchwały Nr XXVI/195/2008  Rada Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/195/2008  Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr  XXVII/2008/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXVIII/220/2009  z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2009r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXX/228/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 18/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r Uchwałą Nr XXXI/233/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Zarządzeniem Nr 20/2009r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXXII/235/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzenia Nr 26/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. Uchwałą Nr XXXIII/242/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXXIV/246/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 29/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. oraz Zarządzeniem Nr 32/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXXVI/252/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych, oraz na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1.      W § 1 ust 1

   Zwiększa  się dochody budżetu o  59.722 zł  z tego

   - zwiększa się dochody bieżące  o   59.722 

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

 

2. W § 2

- w   ust.  1  zwiększa się wydatki o 59.722 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego   Zarządzenia,

- w ust.2 pkt. 1 zwiększa   się wydatki bieżące o 59.722 zł,

- w ust.2 pkt. 1a zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 1.000 zł,

- w ust 2 pkt.  2 zwiększa się wydatki majątkowe o 4.190 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

- w ust 2, pkt.  1b zwiększa  się dotacje o 12.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały,

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009r.

 

                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                             mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

  

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 36/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 19 października 2009r.

 

Do budżetu wprowadzono dotacje po stronie dochodów i wydatków:

- w  dziale 801 Oświata i wychowanie,  w wysokości 24.000 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu  „Radosna szkoła”. Dotacja podzielona została w równych częściach na dwa Zespoły Szkół.

- w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne  oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększono plan o  400 zł. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono plan o 18.300 zł.

- w dziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów,  zwiększono plan o 17.022 zł.

Celem płynnego realizowania budżetu dodatkowo po stronie wydatków przesunięto wydatki w ramach działów.

Z rozdziału 80195 Pozostała działalność przeniesiono kwotę 7.527 zł  stanowiącą nagrodę Wójta  dla nauczycieli przyznaną z okazji Dnia Edukacji Narodowe do rozdziałów: 80101 szkoły podstawowe i 80110 gimnazja. W rozdziale 80104 Przedszkola, zwiększono dotację podmiotową  dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w uwagi na wyższą  podstawę do ustalenia dotacji. Zwiększenie dotyczy ustalenia wydatków przypadających na przedszkole za przygotowanie posiłków w  stołówce szkolnej rozdział 80148. W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne zmniejszono dotację, gdyż do tego typu  przedszkola uczęszcza  od miesiąca września  jedno dziecko z terenu  naszej gminy.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                       mgr inż. Bogdan Kemnitz