ZARZĄDZENIE  Nr  38/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  10 listopada  2009 r.

 

 

 

w sprawie:  odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

 

 

                   Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art  15 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o  organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami),  art. 30  § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz.U. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) oraz § 7 ust. 2 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  - załącznika do Uchwały Nr XV/97/2000 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 stycznia 2000r. zmienionego Uchwałą Nr XL/235/2002 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 08 maja 2002r.)  zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

1.       Odwołuję  Panią Agnieszkę Kordacką  ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  i  Sportu w Kleszczewie z dniem 10 listopada 2009r.

2.       Odwołanie jest równoznaczne  z rozwiązaniem stosunku pracy z tym dniem.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.