ZARZĄDZENIE  Nr  39/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  12 listopada  2009 r.

 

 

 

w sprawie:  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

 

                     Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 42 § 4  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz.U. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) oraz art  15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o  organizowaniu i prowadzeniu  działalności kulturalnej ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami) o zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

1.       Powierzam Panu  Michałowi Żelazkowi - specjaliście  ds. obsługi hali sportowej w Kleszczewie - pełnienie obowiązków  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie.

2.       Powierzenie pełnienia obowiązków   następuje na czas określony tj. od dnia 12 listopada 2009r. do  dnia  powołania Dyrektora GOKiS, nie dłużej jednak niż  na  okres 3 miesięcy.

3.       Z  tytułu powierzenia pełnienia obowiązków  Dyrektora GOKiS  przyznaję Panu dodatek funkcyjny  w wysokości  515,76 zł miesięcznie (28% wynagrodzenia zasadniczego).

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.