ZARZĄDZENIE  Nr  41/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 17 listopada  2009 r.

 

 

 

w sprawie:        powołania Gminnej Komisji Stypendialnej

 

 

 

                        Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami/ oraz § 7 ust. 1 i 2 i Uchwały Nr XXXII/160/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu  udzielania pomocy materialnej dla uczniów, zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną w składzie:

Przewodnicząca:                       Pani  Dorota Grześkowiak

Wiceprzewodniczący :                Pani  Mirosława Radzimska

Członkowie:                              Pani  Ewa Bac-Ksycka

                                               Pani  Ewa Kornecka

                                               Pan  Paweł Melewski

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 34/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 października 2008r. w sprawie  powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.