Zarządzenie Nr 42/2009    

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  25 listopada  2009r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na  2009r.

 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz  § 11 ust.  2 Uchwały Nr XXVI/195/2008  Rada Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 Wójt Gminy Kleszczewo zarządza, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/195/2008  Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zmienionej Uchwałą Nr  XXVII/2008/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXVIII/220/2009  z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXIX/222/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 kwietnia 2009r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXX/228/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 06 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 18/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r Uchwałą Nr XXXI/233/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Zarządzeniem Nr 20/2009r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXXII/235/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 09 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzenia Nr 26/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 czerwca 2009r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r. Uchwałą Nr XXXIII/242/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Uchwałą Nr XXXIV/246/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 29/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r, Zarządzeniem Nr 32/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.,  Uchwałą Nr XXXVI/252/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., Zarządzeniem Nr 36/2009 Wójta Gminy Kleszczewo  z dnia 19 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.  oraz Uchwałą Nr XXXVII/257/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 04 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r., wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych, częściowym rozwiązaniu rezerwy celowej  oraz na przesunięciu planu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1.      W § 1 ust 1

   Zwiększa  się dochody budżetu o 72.775 zł  z tego

   - zwiększa się dochody bieżące  o   72.775 

  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

 

W § 1 ust 3

Zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o 67.439 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

 

2. W § 2

- w   ust.  1  zwiększa się wydatki o 72.775 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego   Zarządzenia,

- w ust.2 pkt. 1 zwiększa   się wydatki bieżące o 72.775 zł,

- w ust.2 pkt. 1a zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 21.406 zł,

  - w ust 5 zwiększa się wydatki  na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   zleconych ustawami o  67.439  zł,  zgodnie z załącznikiem  Nr 2a do niniejszego  Zarządzenia.

 

3. W § 5 rozwiązuje się rezerwę celową  w kwocie 8.785,00 zł na zadania realizowane przez  Samorządy Wsi.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2009r.

 

                                                                                      Wójt Gminy

 

                                                                             mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 42/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25 listopada 2009r.

 

Po stronie dochodów i wydatków  zwiększono plan budżetu wprowadzając dotacje na podstawie pism od Wojewody Wielkopolskiego na poniższe cele:

·         W rozdziale 01095   65.783 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

·         W rozdziale 80195   660 zł na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli  o wyższym  stopień awansu zawodowego,

·         W rozdziale 85213  200 zł i rozdziale 85214  299 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz na opłacenie zasiłków  wypłacanych z pomocy społecznej

·         W rozdziale 85219  1.157 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust 1 pkt.  9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z 2008r. Nr 115,  poz. 728 ze zmianami),

·         W rozdziale 85295  4.676 zł  na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozwiązuje się częściowo rezerwę celową utworzoną na zadania realizowane przez Samorządy Wsi tj na:  rozbiórkę budynku w Szewcach 5.490 zł oraz remont świetlicy w Markowicach 3.295 zł.

Celem płynnego realizowania budżetu przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach działów.

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz