Zarządzenie Nr 43/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 25 listopada  2009r.

 

w sprawie: zmiany planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2009r.

 

            Na podstawie art.186 ust. 1 pkt. 3 i art. 2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104) w związku z Zarządzeniem Nr 42/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 listopada 2009r.w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009, Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 41/2008 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2009r., zmienionym Zarządzeniem Nr 8/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13 marca 2009r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, Zarządzeniem Nr 19/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r, Zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05 czerwca 2009r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r. oraz Zarządzeniem Nr 33/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 16 września 2009r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009r;   wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  W § 1 ust 1 zwiększa się dochody o 67.439 zł wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

 

      Dochody po zmianie wynoszą                                                                       1.497.069 zł

            w tym wg decyzji:

 

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                                 1.485.294 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia)

         

           

2.  W § 2 zwiększa się wydatki o  67.439 zł wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

 

     Wydatki po zmianie wynoszą                                                                        1. 497.069 zł

            w tym wg decyzji:

 

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                                1. 485.294 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1do niniejszego Zarządzenia)

 

           

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                     mgr inż. Bogdan Kemnitz