ZARZĄDZENIE  Nr 46/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 grudnia  2009r.

 

 

 

w sprawie :       wyznaczenia  osoby, która pobierała będzie opłatę targową w  Urzędzie Gminy w Kleszczewie w 2010r.

 

 

 

                        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz U. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr XXIV/184/2008  Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie  opłaty targowej zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Wyznaczam Panią Reginę Kujawa - podinspektora ds. obsługi  kasowej w Urzędzie Gminy w Kleszczewie do obliczania i pobierania opłaty targowej zgodnie  z Uchwałą Nr XXIV/184/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie opłaty targowej.

 

§ 2

 

Dokonywanie obliczeń i pobieranie opłaty targowej przez podinspektora ds. obsługi kasowej następować będzie w ramach  obowiązków  pracowniczych.

  § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2010r.