Kleszczewo, dnia 17.12.2010r.

OR.7624-6.4/2010

 

 

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Kleszczewo    

 

       Zawiadamiam, że zgodnie z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)

 

na wniosek z dnia 03.12.2010r. (wpł. 06.12.2010r.) uzupełniony pismem znak PD-763/10
z dnia 14.12.2010r. (wpł. 15.12.2010r.)

 

Inwestora: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 
61-623 Poznań;
pełnomocnik inwestora: Pani Łucja Czerwińska „DROMOST” Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań).

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

 

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w miejscowości Żerniki – Etap II

 

      Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego.  

      Z powyższego prawa tj. zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, Strony postępowania mogą skorzystać w pok. nr 6, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

UZASADNIENIE

      Nin. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego następuje w celu wydania dla ww. inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

 

 

                                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                          /mgr inż. Genowefa Przepióra/

                                                                                                   ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

Otrzymują:

1.       Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

2.       Pani Łucja Czerwińska „DROMOST” Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań

3.       Pan Grzegorz Socha, Tulce;

4.       Pan Damian Kulza, Żerniki;

5.       Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik,

6.       a/a MN

 

Do wiadomości:

1.       Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. 28 czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznań;

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz Urzędzie Miejskim w Kórniku a także w gablotach informacyjnych w miejscowościach Tulce oraz Żerniki, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Kleszczewie  pod adresem www.kleszczewo.pl

 

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 23.12.2010r. do dnia 06.01.2011r. włącznie.

 

 

 

 

 

 

Kleszczewo, dnia 17.12.2010r.

OR.7624-6.5/2010

 

 

                                                                                       Wg rozdzielnika

 

 

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) stosownie do art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

 

 

na wniosek z dnia 03.12.2010r. (wpł. 06.12.2010r.) uzupełniony pismem znak PD-763/10
z dnia 14.12.2010r. (wpł. 15.12.2010r.)

 

Inwestora: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 
61-623 Poznań;
pełnomocnik inwestora: Pani Łucja Czerwińska „DROMOST” Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań).

 

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                     o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

 

Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz – Gądki w miejscowości Żerniki – Etap II

 

proszę o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia  mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

                                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                          /mgr inż. Genowefa Przepióra/

                                                                                                   ZASTĘPCA WÓJTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:

1.        Wniosek inwestora z załącznikami

2.        Uzupełnienie inwestora

3.        Analiza terenu

4.        Rozdzielnik do sprawy

Otrzymują:

1.       Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. 28 czerwca 1956r. nr 223/229, 61-485 Poznań

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sieroca 10, 61-771 Poznań

3.       a/a MN

 

 

 

Do wiadomości:

1.       Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań;

2.       Pani Łucja Czerwińska „DROMOST” Sp. z o.o., ul. Trójpole 3b, 61-693 Poznań;

3.       Pan Grzegorz Socha, Tulce;

4.       Pan Damian Kulza, Żerniki;

5.       Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik;

6.       a/a MN

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania przekroczyła 20 (art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071)), niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie oraz Urzędzie Miejskim w Kórniku a także w gablotach informacyjnych w miejscowościach Tulce oraz Żerniki, a także zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Kleszczewie  pod adresem www.kleszczewo.pl

 

 

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 23.12.2010r. do dnia 06.01.2011r. włącznie.