OŚWIADCZENIE Nr  0052 -OŚ/1/2010

 Rady Gminy  Kleszczewo

z dnia 22 grudnia 2010r.

 

 

w sprawie :       propozycji wprowadzenie jednolitego pocztowego numeru adresowego dla miejscowości Gminy Kleszczewo.

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz  § 24 ust.2 pkt. 3  i § 55 ust 1 Uchwały Nr VI/35/2003 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 05 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo  wyraża następujące stanowisko :

 

Rada Gminy Kleszczewo po zapoznaniu się z  propozycją dotyczącą wprowadzenia jednolitego pocztowego numeru adresowego  62-020 dla  wszystkich miejscowości Gminy Kleszczewo  zawartą  w piśmie  Poczty Polskiej S.A. – Centrum Poczty  SZ-SZ1-70/10 z dnia 3 grudnia 2010r. oraz po wnikliwym  rozważeniu argumentów  wyraża stanowisko, iż brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia  proponowanych zmian w sferze interesów mieszkańców gminy-  w związku z powyższym negatywnie opiniuje przedstawioną propozycję. 

 

 

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                    Henryk Lesiński