ZARZĄDZENIE  Nr 2/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 10 stycznia 2011r.

 

 

w sprawie : powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

 

 

                        Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c  pkt  2 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty  ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)  oraz art. 30 ust. 1  ustawy  z  dnia   08 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.       Powierza się Pani Ewie Korneckiej pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie na okres od 10.01.2011r. do dnia 31 lipca 2011r.

2.       W związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora przyznaje Pani dodatek funkcyjny w wysokości 1400 zł brutto miesięcznie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.