ZARZĄDZENIE  Nr  5/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  11 lutego  2011 r.

 

                                                                                                     

 

w sprawie:  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.

 

 

                     Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 42 § 4  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998r. Dz.U. Nr 21 poz. 94 ze zmianami) oraz art.  15 ust.  1 ustawy   z dnia 25  października  1991r. o   organizowaniu  i  prowadzeniu   działalności  kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 13 poz. 123 ze zmianami) o zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

1.       Powierzam Panu  Michałowi Żelazkowi - specjaliście  ds. obsługi hali sportowej w Kleszczewie - pełnienie obowiązków  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie.

2.       Powierzenie pełnienia obowiązków   następuje na czas określony tj. od dnia 11 lutego 2011r. do  dnia  powołania Dyrektora GOKiS, nie dłużej jednak niż  na  okres 3 miesięcy.

3.       Z  tytułu powierzenia pełnienia obowiązków  Dyrektora GOKiS  przyznaję Panu dodatek funkcyjny  w wysokości 928,80 zł miesięcznie (48% wynagrodzenia zasadniczego).

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.