Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Kleszczewo 2011r.

<>

 

1.

1/2011

04 stycznia  2011r.

Ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.

2.

2/2011

10 stycznia 2011r.

Powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie

3.

3/2011

04 lutego  2011r.

Ustalenia terminów wyborów sołtysów i rad soleckich na terenie Gminy Kleszczewo.

4.

4/2011

04 lutego 2011r.

Wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków ( nakazy płatnicze) na 2011r.

5.

5/2011

11 lutego 2011r.

Powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i sportu w Kleszczewie.

 

6.

6/2011

14 lutego 2011r.

Powołana komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

7.

7/2011

15 lutego  2011r.

Ustalenia  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.

8.

8/2011

21 lutego 2011

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011-2024

9.

9/2011

08 marca 2011r.

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

12.

12/2011

22 marca 2011r.

Wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

13.

13/2011

22 marca 2011r.

Określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie Gminy w Kleszczewie

14.

14/2011

05 kwietnia 2011r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

15.

15/2011

05 kwietnia 2011r.

Powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego