Zarządzenie Nr 50/2009

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 29 grudnia 2009r.

 

 

W sprawie: przyjęcia zasad polityki rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy Kleszczewo projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020, Dz. U z 2008r  Nr72 poz. 422) zarządzam co następuje:

§ 1

Zasady polityki rachunkowości określają  załączniki:

Załącznik nr 1 Polityka rachunkowości dotycząca realizacji zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie II – Drogi w gminach administracyjnych miast poniżej 50 tys. Mieszkańców oraz na obszarach wiejskich  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007 – 2013

Załącznik nr 2 Polityka rachunkowości dotycząca realizacji zadania „ Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Schemat I Infrastruktura turystyczna w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007 – 2013

         §  2

Zobowiązuję wszystkich pracowników  Urzędu Gminy do zapoznania się Zarządzeniem i przestrzegania  w pełni zawartych w nim postanowień.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                         

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

Załącznik nr 1           

                                                                                              do Zarządzenia Nr 50/2009

                                                                                              Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia 29 grudnia 2009r.

 

 Polityka rachunkowości dotycząca realizacji zadania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie II – Drogi w gminach administracyjnych miast poniżej 50 tys. Mieszkańców oraz na obszarach wiejskich  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007 – 2013

I. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów

1. Przygotowanie materiałów i sporządzenie wniosku o współfinansowanie inwestycji.

Za właściwe  ustaleniu całkowitego kosztu projektu inwestycji odpowiada Ewa Olczak Podinspektor do spraw infrastruktury i dróg. Za ustalenie całkowitego kosztu projektu inwestycji, właściwe zaliczenie wydatków do wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz złożenie w terminie kompletnego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialna jest Katarzyna Sznajder Podinspektor do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych. Pracę nadzoruje i kontroluje Kierownik referatu infrastruktury komunalnej i budownictwa Barbara Błoch.

2. Ogłoszenie przetargu

Za przygotowanie materiałów do przetargu, ogłoszenie przetargu odpowiedzialna jest, Podinspektor do spraw infrastruktury i dróg – Ewa Olczak. Pracę nadzoruje i kontroluje Kierownik referatu infrastruktury i budownictwa – Barbara Błoch.

Ocenę złożonych ofert przetargowych oraz sporządzeniem dokumentacji przetargowej odpowiedzialna jest komisja powołana oddzielnym Zarządzeniem przez Wójta Gminy.

3. Umowy

Po rozstrzygnięciu przetargu zawierana jest umowa z wykonawcą. Umowę podpisuje Wójt Gminy Bogdan Kemnitz,  a Skarbnik Mirosława Nowak składa podpis stanowiący kontrasygnatę. Kopia umowy pozostaje na stanowisku pracy Podinspektora do spraw infrastruktury i dróg – Ewy Olczak osoby przygotowującej komplet dokumentów w referacie infrastruktury komunalnej i budownictwa.

Oryginał umowy przekazuje się do Skarbnika Mirosławy Nowak.

Umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna podpisuje Wójt Gminy Bogdan Kemnitz, przy kontrasygnacie  Skarbnika Mirosławy Nowak. Oryginał umowy pozostaje na stanowisku Podinspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych. Kserokopię umowy przekazuje się na stanowisko Skarbnika Gminy

 

4. Faktury lub inne równoważne dokumenty.

Przez równoważne dokumenty rozumie się: rachunek, polecenie wyjazdu służbowego, listę płac, polecenie księgowania.

Przekazywane pocztą faktury, rachunki Wójt Gminy Bogdan Kemnitz kieruje do księgowości budżetowej, dokumenty przekazywane są dalej do Podinspektora do spraw infrastruktury i dróg – Ewy Olczak, pracownicy w referacie infrastruktury komunalnej i budownictwa, która przeprowadza wstępną kontrolę polegającą na kontroli faktury i sprawdzeniu poprawności załączonego do faktury protokołu (podpisanego przez wykonawcę, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Gminy.

Faktura przekazywana jest do sprawdzenia i opisania trybu wyboru oferty przeprowadzonej zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Zgodność potwierdza podpisem Podinspektor do spraw księgowości budżetowej – Agata Hoffmann

Komplet dokumentów przekazywany jest do księgowości budżetowej do Moniki Karwowskiej-Stanickiej  Inspektora do spraw księgowości budżetowej lub  Agaty Hoffmann Podinspektor do spraw księgowości budżetowej, który sprawdza dokumenty pod względem formalno-rachunkowym tj. kontroli polegającej na stwierdzeniu, czy dowód wystawiony został w odpowiedniej formie, czytelnie, starannie, trwałym pismem, czy zawiera wszystkie cechy, czy zgodny jest rachunkowo. Pracownik księgowości dekretuje dowód księgowy i przekazuje do sprawdzenia pod względem merytorycznym – polegającym na sprawdzeniu zasadności dokonanej operacji gospodarczej, do Sekretarza Gminy Genowefy Przepióra. Faktura przekazywana jest do Skarbnika Mirosławy Nowak celem sprawdzenia zgodności wydatku z planem budżetowym i zaakceptowaniu do wypłaty. Następnie fakturę kontroluje i akceptuje do wypłaty Wójt Gminy Bogdan Kemnitz lub jego Zastępca Genowefa Przepióra.

5.Regulowanie należności.

Faktura lub inne równoważące dokumenty, na których złożone są wszystkie wymagane podpisy zostaje zapłacona przelewem lub w innej formie przewidzianej umową. Przelew podpisuje Wójt Gminy Bogdan Kemnitz lub jego Zastępca Genowefa Przepióra oraz Skarbnik Mirosława Nowak. Faktury lub inne równoważne dokumenty pozostają w księgowości.

6. Wniosek o środki.

Wniosek o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007 – 2013 przygotowuje Katarzyna Sznajder Podinspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych lub osoba ją zastępująca, poprawność wniosku sprawdza Skarbnik Mirosława Nowak.

Oryginał wniosku pozostaje na stanowisku Katarzyny Sznajder Podinspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych

7. Przechowywanie dokumentów.

Komplet dokumentów odpowiednio przechowywany będzie w oddzielnych segregatorach określonych:

·       w pkt. 1  na stanowisku Podinspektora do spraw działalności Gospodarczej i funduszy unijnych – Katarzyny Sznajder     

·        w pkt. 2 na stanowisku Podinspektora do spraw infrastruktury i dróg – Ewy Olczak, w referacie infrastruktury komunalnej i budownictwa

·       W pkt. 3 na stanowisku Podinspektora do spraw działalności Gospodarczej i funduszy unijnych – Katarzyny Sznajder – umowa o dofinansowanie, na stanowisku Skarbnika umowa z wykonawcą.    

·       w pkt. 4 w referacie do spraw gospodarki finansowej,

·       w pkt. 6  na stanowisku Podinspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych Katarzyny Sznajder

 Dokumenty przechowywane będą przez okres oznaczony w umowie o dofinansowanie zadania.

 

8. Pozostałe uregulowania.

Do podpisywania upoważnieni są:

1.      Pism wychodzących dotyczących spraw z zakresu prowadzonych inwestycji Wójt Gminy Bogdan Kemnitz i jego zastępca Genowefa Przepióra.

2.      Stwierdzenia za zgodność kserokopii z oryginałem Bogdan Kemnitz –Wójt   lub Genowefa Przepióra – Sekretarz lub Mirosława Nowak – Skarbnik lub Podinspektora do spraw infrastruktury i dróg – Ewy Olczak,

3.      Wniosek o płatność Wójt Gminy Bogdan Kemnitz lub jego zastępca Genowefa Przepióra i Skarbnik Mirosława Nowak lub inne osoby określone w umowie o dofinansowanie zadania.

4.      Opisywanie faktur:

- wstępna kontrola zgodności załączonych załączników do faktury – Podinspektor do spraw infrastruktury i dróg – Ewy Olczak,  pod względem ustawy prawo zamówień publicznych  Podinspektor do spraw księgowości budżetowej - Agata Hoffmann.

- pod względem formalno-rachunkowym Podinspektora do spraw księgowości budżetowej Monika Karwowska-Stanicka lub Podinspektor do spraw księgowości budżetowej - Agata Hoffmann.

- pod względem merytorycznym – Sekretarz Genowefa Przepióra lub Wójt Bogdan Kemnitz.

- pod względem zgodności z planem budżetowym oraz zatwierdzenie wypłaty Skarbnik Mirosława Nowak.

- zatwierdzenie do wypłaty – Wójt Bogdan Kemnitz lub jego zastępca Genowefa Przepióra.

10. Zastępstwa

W razie nieobecności w pracy wymienionych wyżej osób w zastępstwie dokumenty sprawdzają i podpisują:

- Podinspektora do spraw infrastruktury i dróg – Ewy Olczak  – Kierownik referatu  

  infrastruktury komunalnej i budownictwa Barbara Błoch.

- Katarzyny Sznajder Podinspektor do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych – Monika Nowicka – Podinspektor do spraw ochrony środowiska i rolnictwa

- Agaty Hoffmann Podinspektora do spraw księgowości budżetowej - Monika Karwoska-Stanicka Podinspektora do spraw księgowości budżetowej,

- Genowefy Przepióry Sekretarza Gminy – Wójt Gminy Bogdan Kemnitz

- Bogdana Kemnitza Wójta Gminy – Zastępca Wójta Genowefa Przepióra.

 

 

II. Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy

Przyjmuje się następujące kody kont

90 wydatki kwalifikowane pokrywane z budżetu  Unii Europejskiej

91 wydatki kwalifikowane pokrywane z budżetu Gminy Kleszczewo

92 wydatki niekwalifikowane pokrywane z budżetu Gminy Kleszczewo

 

Wykaz kont

 

1. Konta bilansowe

Zespół 0 – Majątek trwały

011/002/0000/0000/00 Środki trwałe

080/039/0000/0000/90 Inwestycje (środki trwałe w budowie)

080/039/0000/0000/91 Inwestycje (środki trwałe w budowie)

080/039/0000/0000/92 Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zespół 1   Środki pieniężne i rachunki bankowe

101      Kasa

130           Rachunek bieżący jednostek budżetowych dochody

129      Rachunek bieżący jednostek budżetowych wydatki

137/600/60016/6058/90   Rachunki środków funduszy pomocowych

137/600/60016/6059/91 Rachunki środków funduszy pomocowych

137/600/60016/6059/92 Rachunki środków funduszy pomocowych

Zespół 2  rozrachunki i roszczenia

201    Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

227    Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

228    Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

229           Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234           Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240    Pozostałe rozrachunki

257    Należności z tytułu prefinansowania

268    Zobowiązania z tytułu prefinansowania

Zespół 7     Przychody i koszty ich uzyskania

750    Przychody i koszty finansowe

Zespół 8   Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800/000/00000/0000/00 Fundusz jednostki

800/002/00000/0000/00 Fundusz jednostki środki trwałe

800/600/60016/6058/90 Fundusz jednostki środki trwałe

800/600/60016/6059/91 Fundusz jednostki środki trwałe

800/600/60016/6059/92 Fundusz jednostki środki trwałe

810/600/60016/6058/90 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

810/600/60016/6059/91 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

810/600/60016/6059/92 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

 

 

Zasady funkcjonowanie kont

I  Konta bilansowe

Zespół 0  Majątek trwały

Konto 011   Środki trwałe
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki.
Po stronie Wn ujmuje się przychody nowych, używanych, ulepszonych środków trwałych.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn , które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

Konto 080  Inwestycje( środki trwałe w budowie)

Konto służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia  kosztów inwestycji na uzyskane efekty.

Na stronie Wn ujmuje się koszty inwestycji, a po stronie Ma Wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych.

Zespół 1  Środki pieniężne i rachunki bankowe

 

Konto 101  Kasa

Konto służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie Urzędu.

Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma – rozchody gotówki i niedobory kasowe. Konto  może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Konto 130   Rachunek bieżący jednostek budżetowych- dochody

Konto służy do ewidencji środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu przychodów. Ewidencję prowadzi się według klasyfikacji budżetowej do planu finansowego Urzędu Gminy. Na koniec roku salda kont przenosi się na ogólne konto 130

Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy:

·          otrzymanych na realizację wydatków budżetowych 

·          związane z planem finansowym Urzędu Gminy,

Po stronie Ma

·          środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych,

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

 

Konto 129 Rachunek bieżący jednostek budżetowych – wydatki

Konto służy do ewidencji zapłaconych kosztów zgodnie z planem finansowym Urzędu Gminy. Ewidencja prowadzona jest wg podziału klasyfikacji budżetowej. Na koniec roku saldo kont przenosi się na ogólne konto dodatkowe 130. Po stronie Ma księguje się wszystkie zapłacone koszty. W ewidencji nanosi się chronologicznie wydatki strukturalne.

Konto 137 Rachunki środków funduszy pomocowych. Służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów, a w szczególności pochodzących ze środków Unii Europejskiej i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi i wydzielone na odrębnym rachunku bankowym. Księgowań na koncie dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodów bankowych. Po stronie Wn  ujmuje się wpływy środków, a po stronie Ma wypłaty środków. Ewidencja powinna zapewnić podział na poszczególne programy lub zadania. . Konto może wykazywać saldo Wn.

 

Zespół 2  Rozrachunki i roszczenia

Konto  201  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Konto służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych.

Konto obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja  szczegółowa   powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.

Konto może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań.

 

Konto 227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Po stronie Wn ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych. Po stronie Ma księguje się zrealizowane przez jednostkę dochody. Dla poszczególnych programów prowadzi się oddzielne konta. Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające stan zrealizowanych dochodów. Saldo likwiduje się poprzez przelew zrealizowanych dochodów na konto funduszy środków pomocowych.

 

Konto 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych.

Konto służy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę budżetową ze środków funduszy pomocowych lub  środków otrzymanych na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji ze środków funduszy pomocowych lub ze źródeł zagranicznych. Na stronie Wn konta 228 ujmuje się roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych w korespondencji z kontem 800. Na stronie Ma ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonanych przez jednostkę. Ewidencję prowadzi się oddzielną do każdego zadania. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków lecz jeszcze nie wykorzystanych, z funduszy pomocowych, tytułem prefinansowania lub inne.

Konto 229  Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Konto służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ewidencję szczegółową prowadzi się według tytułu rozrachunków oraz instytucji z którymi dokonywane są rozliczenia.

Na stronie Wn ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie    zobowiązań, a na stronie Ma – zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn  - stan należności saldo Ma – stan zobowiązań.

Konto 231  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Konto służy do ewidencji rozrachunków  z tytułu wynagrodzeń

Na stronie Wn  ujmuje się

·          wypłaty pieniężne bądź przelewy wynagrodzeń

·          wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń

·          potrącenia wynagrodzeń

Na stronie Ma ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń na podstawie zestawienia list płac.

 

Konto 234  Pozostałe rozrachunki  z pracownikami

Konto służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników  z innych tytułów niż wynagrodzenia

Na stronie Wn ujmuje się

·          wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia          

·          należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód

Na stronie Ma  ujmuje się

·          rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych

·          wpływy należności od pracowników

Ewidencję prowadzi się według osób z podziałem na tytuły powstania należności i zobowiązań.

Konto 240  Pozostałe rozrachunki

Konto służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań   nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Ewidencję prowadzi się według tytułów poszczególnych rozrachunków i roszczeń.

Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan  zobowiązań. 

 

Konto 257 Należności z tytułu prefinansowania

Konto służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Po stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności, a po stronie Ma ich zmniejszenie. Należy prowadzić oddzielną ewidencję  dla zapewnienia ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów.

 

Konto 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania

 Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Po stronie Wn ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek, a po stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie. Ewidencja szczegółowa zapewnia możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułu zobowiązań. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn określa stan zapłaconych zobowiązań, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

 

Zespół 7     Przychody i koszty ich uzyskania

Konto 750 Przychody i koszty finansowe

Konto    służy   do   ewidencji  przychodów  z  tytułu  dochodów   budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych. Na  stronie Wn ujmuje się odpisy przychodów z tyt. dochodów         budżetowych oraz kwoty operacji finansowych, w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki za zwłokę z zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji. . Na stronie Ma ujmuje się przychody z tyt. dochodów budżetowych, a w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie należności od udzielonych pożyczek. Ewidencję prowadzi się  wg klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na rodzaj dochodu. Saldo z końcem roku przenosi się na wynik finansowy konto 860.

Zespół 8      Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Konto 800   Fundusz jednostki

Konto służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń funduszu  jednostki.

Po stronie Wn ujmujemy między innymi:

-  przeksięgowanie  na   koniec   roku  obrotowego   dotacji  i   środków  budżetowych 

   wykorzystanych  na  inwestycje  w  korespondencji  z  kontem  810

Po stronie Ma  ujmujemy między innymi:

- wpływ dotacji przeznaczonych na finansowanie inwestycji

Do konta prowadzona jest ewidencja analityczna

- fundusz zasadniczy jednostki

- fundusz środków trwałych

- fundusz środków na finansowanie inwestycji z podziałem na klasyfikację budżetową.

 

Konto 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

Po stronie Wn konta księguje się dotacje przekazywane z budżetu na finansowanie inwestycji oraz inne dotacje przekazane z budżetu.

Konto to służy również do ewidencji dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się zwroty dotacji w tym samym roku budżetowym. Saldo konta na koniec roku przenosi się na konto 800. Ewidencję prowadzi się wg klasyfikacji budżetowej.

 

III. Zakładowy plan kont dla budżetu gminy.

Ustala się następujące rodzaje kont dla budżetu gminy
1. Konta bilansowe:
133 - Rachunek budżetu
134 - Kredyty bankowe

137/600/60016/6298/90 - Rachunki środków funduszy pomocniczych

137/600/60016/6058/90 - Rachunki środków funduszy pomocniczych

240 -  Pozostałe rozrachunki

257 – Należności z tytułu prefinansowania

268 – Zobowiązania z tytułu prefinansowania

901 - Dochody budżetu

902 - Wydatki budżetu

907 - Dochody z funduszy pomocowych

908 – Wydatki z funduszy pomocowych

960 – Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu

961 – Niedobór lub nadwyżka budżetu

967 – Fundusze pomocowe

 

Zapisów poszczególnych operacji księgowych dokonuje się za pomocą komputera. Podstawę zapisu w księdze rachunkowej stanowi dokument (dowód księgowy) stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z rzeczywistym jej przebiegiem.

 

Zasady funkcjonowania kont

Konto 133 – Rachunek bieżący budżetu

Służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowym rachunku            bieżącym budżetu gminy.

Zapisy dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych.

Po stronie Wn ujmuje się wpłaty środków pieniężnych, a po stronie Ma wypłaty środków pieniężnych. Stwierdzone błędy w dowodach bankowych księguje się na koncie 240 – sumy do wyjaśnienia i wyksięgowuje się je na podstawie dokumentu bankowego Konto może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, a saldo Ma kwotę wykorzystanego kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu.

 

Konto 134 – Kredyty bankowe

Służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych  przez gminę na  finansowanie budżetu i przelanych przez bank na rachunek bieżący. Po stronie Wn księguje się spłatę lub umorzenie kredytu. Po stronie Ma konta księguje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu. Konto wykazywać może saldo Ma świadczące o wysokości kredytu pozostającego do spłaty.

 

Konto 137 – Rachunki środków funduszy pomocowych

Konto służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych. Na stronie Wn księguje się wpływ środków, a po stronie Ma wypłaty środków. Ewidencja powinna umożliwiać ustalenie stanu środków wg każdego wyodrębnionego funduszu pomocowego. Konto może wykazywać saldo Wn, które określa stan środków pomocowych na rachunku bankowym.

 

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki

Służy do ewidencji innych rozrachunków nie ujętych na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260.

Do konta 240 prowadzi się ewidencję szczegółową. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.

 

 

Konto 257 - Należności z tytułu prefinansowania

Konto służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Po stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności, a po stronie Ma ich zmniejszenie. Należy prowadzić oddzielną ewidencję  dla zapewnienia ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów.

 

 

Konto 268 -  Zobowiązania z tytułu prefinansowania

 Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Po stronie Wn ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek, a po stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie. Ewidencja szczegółowa zapewnia możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułu zobowiązań. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn określa stan zapłaconych zobowiązań, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

 

Konto 901 – Dochody budżetu

Służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetowych, którą prowadzi się wg  podziałek klasyfikacji budżetowej

Po stronie Wn księguje się przeniesienie sum dochodów osiągniętych przez gminę w danym roku, w korespondencji z kontem 961.

Po stronie Ma księguje się dochody budżetu gminy:

·          na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222,

·          na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych , w korespondencji z kontem 224,

·          dochody urzędu gminy i budżetu np. dotacje, subwencje, dochody własne, w korespondencji z kontem 133.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. – Niedobór lub nadwyżka budżetu.

 

 

Konto 902 – Wydatki budżetu

Ewidencję wydatków budżetowych prowadzi się wg klasyfikacji budżetowej.

Po stronie Wn ujmuje się wydatki:

·          jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w                    korespondencji z kontem 223,

·          z tytułu rozrachunków z innymi budżetami, w korespondencji z kontem 224,

·          własne urzędu gminy, w korespondencji z kontem 133.

Pod datą ostatniego dnia roku saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

 

 

Konto 907 – Dochody z funduszy pomocowych

Konto służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych. Po stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku sumy osiągniętych dochodów na konto 967. Po stronie Ma konta 907 ujmuje się osiągnięte w ciągu roku dochody z funduszy pomocowych.

Do konta prowadzi się ewidencję szczegółową do poszczególnych funduszy.

 

Konto 908 – Wydatki z funduszy pomocowych

Służy do ewidencji dokonanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych. Po stronie  Wn ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków pomocowych. Na koniec roku po stronie Ma księguje się przeniesienie wydatków na konto 967. Do konta prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiająca ustalenie stanu poszczególnych wydatków z poszczególnych funduszy pomocowych.

 

 

Konto 960 – Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu

Konto służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu z lat ubiegłych. Pod datą zatwierdzonego sprawozdania budżetowego po stronie Wn lub Ma ujmuje się przeniesienie salda z kont 961 i 962. Konto może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.

 

Konto 961 – Niedobór lub nadwyżka budżetu

Służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu na  koniec roku budżetowego.

Pod datą ostatniego  dnia roku budżetowego po stronie Wn ujmuje się przeniesienie wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków z kontem

Pod datą zatwierdzonego sprawozdania budżetowego saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

 

Konto 967 – Fundusze pomocowe

Konto służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego  po stronie Wn konta 967 ujmuje się saldo konta 908, a po stronie Ma saldo konta 907. Do konta prowadzi się ewidencję szczegółową dla poszczególnych funduszy. Konto może wykazywać tylko saldo Ma oznaczające stan funduszy pomocowych.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz

 

Załącznik nr 2           

                                                                                              do Zarządzenia Nr 50/2009

                                                                                              Wójta Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia 29 grudnia 2009r.

 

 Polityka rachunkowości dotycząca realizacji zadania „ Zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI – Turystyka i środowisko kulturowe, Schemat I Infrastruktura turystyczna w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007 – 2013

I. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów

1. Przygotowanie materiałów i sporządzenie wniosku o współfinansowanie inwestycji.

Za właściwe  ustaleniu całkowitego kosztu projektu inwestycji odpowiada Mariusz Siwczak Podinspektor do spraw gospodarki komunalnej. Za ustalenie całkowitego kosztu projektu inwestycji, właściwe zaliczenie wydatków do wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz złożenie w terminie kompletnego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialna jest Katarzyna Sznajder Podinspektor do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych. Pracę nadzoruje i kontroluje Kierownik referatu infrastruktury komunalnej i budownictwa Barbara Błoch.

2. Ogłoszenie przetargu

Za przygotowanie materiałów do przetargu, ogłoszenie przetargu odpowiedzialna jest, Podinspektor do spraw gospodarki komunalnej – Mariusz Siwczak. Pracę nadzoruje i kontroluje Kierownik referatu infrastruktury i budownictwa – Barbara Błoch.

Ocenę złożonych ofert przetargowych oraz sporządzeniem dokumentacji przetargowej odpowiedzialna jest komisja powołana oddzielnym Zarządzeniem przez Wójta Gminy.

3. Umowy

Po rozstrzygnięciu przetargu zawierana jest umowa z wykonawcą. Umowę podpisuje Wójt Gminy Bogdan Kemnitz,  a Skarbnik Mirosława Nowak składa podpis stanowiący kontrasygnatę. Kopia umowy pozostaje na stanowisku pracy Podinspektora do spraw gospodarki komunalnej – Mariusz Siwczak osoby przygotowującej komplet dokumentów w referacie infrastruktury komunalnej i budownictwa.

Oryginał umowy przekazuje się do Skarbnika Mirosławy Nowak.

Umowę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna podpisuje Wójt Gminy Bogdan Kemnitz, przy kontrasygnacie  Skarbnika Mirosławy Nowak. Oryginał umowy pozostaje na stanowisku Podinspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych. Gminy. Kserokopię umowy przekazuje się na stanowisko Skarbnika.

 

4. Faktury lub inne równoważne dokumenty.

Przez równoważne dokumenty rozumie się: rachunek, polecenie wyjazdu służbowego, listę płac, polecenie księgowania.

Przekazywane pocztą faktury, rachunki Wójt Gminy Bogdan Kemnitz kieruje do księgowości budżetowej, dokumenty przekazywane są dalej do Podinspektora do spraw gospodarki komunalnej – Mariusz Siwczak, pracownicy w referacie infrastruktury komunalnej i budownictwa, która przeprowadza wstępną kontrolę polegającą na kontroli faktury i sprawdzeniu poprawności załączonego do faktury protokołu (podpisanego przez wykonawcę, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Gminy.

Faktura przekazywana jest do sprawdzenia zgodności zamówienia z ustawą prawo zamówień publicznych. Zgodność potwierdza podpisem Podinspektor do spraw księgowości budżetowej – Agata Hoffmann

Komplet dokumentów przekazywany jest do księgowości budżetowej do Moniki Karwowskiej-Stanickiej  Inspektora do spraw księgowości budżetowej lub  Agaty Hoffmann Podinspektor do spraw księgowości budżetowej, który sprawdza dokumenty pod względem formalno-rachunkowym tj. kontroli polegającej na stwierdzeniu, czy dowód wystawiony został w odpowiedniej formie, czytelnie, starannie, trwałym pismem, czy zawiera wszystkie cechy, czy zgodny jest rachunkowo. Pracownik księgowości dekretuje dowód księgowy i przekazuje do sprawdzenia pod względem merytorycznym – polegającym na sprawdzeniu zasadności dokonanej operacji gospodarczej, do Sekretarza Gminy Genowefy Przepióra. Faktura przekazywana jest do Skarbnika Mirosławy Nowak celem sprawdzenia zgodności wydatku z planem budżetowym i zaakceptowaniu do wypłaty. Następnie fakturę kontroluje i akceptuje do wypłaty Wójt Gminy Bogdan Kemnitz lub jego Zastępca Genowefa Przepióra.

5. Regulowanie należności.

Faktura lub inne równoważące dokumenty, na których złożone są wszystkie wymagane podpisy zostaje zapłacona przelewem lub w innej formie przewidzianej umową. Przelew podpisuje Wójt Gminy Bogdan Kemnitz lub jego Zastępca Genowefa Przepióra oraz Skarbnik Mirosława Nowak. Faktury lub inne równoważne dokumenty pozostają w księgowości.

6. Wniosek o środki.

Wniosek o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007 – 2013 przygotowuje Katarzyna Sznajder Podinspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych lub osoba ją zastępująca, poprawność wniosku sprawdza Skarbnik Mirosława Nowak.

Oryginała wniosku pozostaje na stanowisku Katarzyny Sznajder Podinspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych

7. Przechowywanie dokumentów.

Komplet dokumentów odpowiednio przechowywany będzie w oddzielnych segregatorach określonych:

·       w pkt. 1  na stanowisku Podinspektora do spraw działalności Gospodarczej i funduszy unijnych – Katarzyny Sznajder     

·        w pkt. 2 na stanowisku Podinspektora do spraw gospodarki komunalnej – Mariusza Siwczaka, w referacie infrastruktury komunalnej i budownictwa

·       W pkt. 3 na stanowisku Skarbnika Gminy- umowa z wykonawcą,  na stanowisku Podinspektora do spraw działalności Gospodarczej i funduszy unijnych – Katarzyny Sznajder –umowę o dofinansowanie zadania.

·       w pkt. 4 w referacie do spraw gospodarki finansowej,

·       w pkt. 6  na stanowisku Podinspektora do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych Katarzyny Sznajder

 Dokumenty przechowywane będą przez okres oznaczony w umowie o dofinansowanie zadania.

 

8. Pozostałe uregulowania.

Do podpisywania upoważnieni są:

5.      Pism wychodzących dotyczących spraw z zakresu prowadzonych inwestycji Wójt Gminy Bogdan Kemnitz i jego zastępca Genowefa Przepióra.

6.      Stwierdzenia za zgodność kserokopii z oryginałem Bogdan Kemnitz –Wójt   lub Genowefa Przepióra – Sekretarz lub Mirosława Nowak – Skarbnik lub Podinspektora do spraw infrastruktury i dróg – Ewy Olczak,

7.      Wniosek o płatność Wójt Gminy Bogdan Kemnitz lub jego zastępca Genowefa Przepióra i Skarbnik Mirosława Nowak lub inne osoby określone w umowie o dofinansowanie zadania.

8.      Opisywanie faktur:

- wstępna kontrola zgodności załączonych załączników do faktury – Podinspektor do spraw gospodarki komunalnej – Mariusz Siwczak,  pod względem ustawy prawo zamówień publicznych  Podinspektor do spraw księgowości budżetowej - Agata Hoffmann.

- pod względem formalno-rachunkowym Podinspektora do spraw księgowości budżetowej Monika Karwowska-Stanicka lub Podinspektor do spraw księgowości budżetowej - Agata Hoffmann.

- pod względem merytorycznym – Sekretarz Genowefa Przepióra lub Wójt Bogdan Kemnitz.

- pod względem zgodności z planem budżetowym oraz zatwierdzenie wypłaty Skarbnik Mirosława Nowak.

- zatwierdzenie do wypłaty – Wójt Bogdan Kemnitz lub jego zastępca Genowefa Przepióra.

10. Zastępstwa

W razie nieobecności w pracy wymienionych wyżej osób w zastępstwie dokumenty sprawdzają i podpisują:

- Podinspektora do spraw gospodarki komunalnej – Mariusz Siwczak,  – Kierownik referatu 

  infrastruktury komunalnej i budownictwa Barbara Błoch.

- Katarzyny Sznajder Podinspektor do spraw działalności gospodarczej i funduszy unijnych, – Monika Nowicka – Podinspektor do spraw ochrony środowiska i rolnictwa

- Agaty Hoffmann Podinspektora do spraw księgowości budżetowej, - Monika Karwoska-Stanicka Podinspektora do spraw księgowości budżetowej,

- Genowefy Przepióry Sekretarza Gminy, – Wójt Gminy Bogdan Kemnitz

- Bogdana Kemnitza Wójta Gminy, – Zastępca Wójta Genowefa Przepióra.

 

II. Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy

Przyjmuje się następujące kody kont

85 wydatki kwalifikowane pokrywane z budżetu  Unii Europejskiej

86 wydatki kwalifikowane pokrywane z budżetu Gminy Kleszczewo

87 wydatki niekwalifikowane pokrywane z budżetu Gminy Kleszczewo

 

Wykaz kont

1. Konta bilansowe

Zespół 0 – Majątek trwały

011/002/0000/0000/00 Środki trwałe

080  Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zespół 1   Środki pieniężne i rachunki bankowe

131            Rachunek bieżący jednostek budżetowych dochody

129      Rachunek bieżący jednostek budżetowych wydatki

137/900/90004/6058/85   Rachunki środków funduszy pomocowych

137/900/90004/6059/86 Rachunki środków funduszy pomocowych

137/900/90004/6059/87 Rachunki środków funduszy pomocowych

Zespół 2  rozrachunki i roszczenia

201    Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

227    Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

228    Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych

230           Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

235           Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240    Pozostałe rozrachunki

257    Należności z tytułu prefinansowania

268    Zobowiązania z tytułu prefinansowania

Zespół 7     Przychody i koszty ich uzyskania

750    Przychody i koszty finansowe

Zespół 8   Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800/000/00000/0000/00 Fundusz jednostki

800/002/00000/0000/00 Fundusz jednostki środki trwałe

800/900/90004/6058/85 Fundusz jednostki środki trwałe

800/900/90004/6059/86 Fundusz jednostki środki trwałe

800/900/90004/6059/87 Fundusz jednostki środki trwałe

810/900/90004/6058/85 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

810/900/90004/6059/86 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

810/900/90004/6059/87 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

 

 

Zasady funkcjonowanie kont

I  Konta bilansowe

Zespół 0  Majątek trwały

Konto 011   Środki trwałe
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki.
Po stronie Wn ujmuje się przychody nowych, używanych, ulepszonych środków trwałych.

Konto 011 może wykazywać saldo Wn , które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.

 

Konto 080  Inwestycje( środki trwałe w budowie)

Konto służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia  kosztów inwestycji na uzyskane efekty.

Na stronie Wn ujmuje się koszty inwestycji, a po stronie Ma Wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych.

Zespół 1  Środki pieniężne i rachunki bankowe

 

Konto 101  Kasa

Konto służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie Urzędu.

Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma – rozchody gotówki i niedobory kasowe. Konto  może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Konto 130   Rachunek bieżący jednostek budżetowych- dochody

Konto służy do ewidencji środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu przychodów. Ewidencję prowadzi się według klasyfikacji budżetowej do planu finansowego Urzędu Gminy. Na koniec roku salda kont przenosi się na ogólne konto 130

Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków na rachunek bankowy:

·          otrzymanych na realizację wydatków budżetowych 

·          związane z planem finansowym Urzędu Gminy,

Po stronie Ma

·          środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych,

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym.

 

Konto 129 Rachunek bieżący jednostek budżetowych – wydatki

Konto służy do ewidencji zapłaconych kosztów zgodnie z planem finansowym Urzędu Gminy. Ewidencja prowadzona jest wg podziału klasyfikacji budżetowej. Na koniec roku saldo kont przenosi się na ogólne konto dodatkowe 130. Po stronie Ma księguje się wszystkie zapłacone koszty. W ewidencji nanosi się chronologicznie wydatki strukturalne.

Konto 137 Rachunki środków funduszy pomocowych. Służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w walucie polskiej lub obcej na realizację wyodrębnionych zadań, projektów, a w szczególności pochodzących ze środków Unii Europejskiej i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi i wydzielone na odrębnym rachunku bankowym. Księgowań na koncie dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodów bankowych. Po stronie Wn  ujmuje się wpływy środków, a po stronie Ma wypłaty środków. Ewidencja powinna zapewnić podział na poszczególne programy lub zadania. . Konto może wykazywać saldo Wn.

 

Zespół 2  Rozrachunki i roszczenia

Konto  201  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Konto służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych.

Konto obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja  szczegółowa   powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów.

Konto może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań.

 

Konto 227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Po stronie Wn ujmuje się przelewy dochodów na odpowiednie rachunki środków pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiększenie środków funduszy pomocowych. Po stronie Ma księguje się zrealizowane przez jednostkę dochody. Dla poszczególnych programów prowadzi się oddzielne konta. Konto może wykazywać saldo Ma oznaczające stan zrealizowanych dochodów. Saldo likwiduje się poprzez przelew zrealizowanych dochodów na konto funduszy środków pomocowych.

 

Konto 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych.

Konto służy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostkę budżetową ze środków funduszy pomocowych lub  środków otrzymanych na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji ze środków funduszy pomocowych lub ze źródeł zagranicznych. Na stronie Wn konta 228 ujmuje się roczne przeksięgowanie wydatków dokonanych w korespondencji z kontem 800. Na stronie Ma ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonanych przez jednostkę. Ewidencję prowadzi się oddzielną do każdego zadania. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków lecz jeszcze nie wykorzystanych, z funduszy pomocowych, tytułem prefinansowania lub inne.

Konto 229  Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Konto służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ewidencję szczegółową prowadzi się według tytułu rozrachunków oraz instytucji z którymi dokonywane są rozliczenia.

Na stronie Wn ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie    zobowiązań, a na stronie Ma – zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn  - stan należności saldo Ma – stan zobowiązań.

Konto 231  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Konto służy do ewidencji rozrachunków  z tytułu wynagrodzeń

Na stronie Wn  ujmuje się

·          wypłaty pieniężne bądź przelewy wynagrodzeń

·          wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń

·          potrącenia wynagrodzeń

Na stronie Ma ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń na podstawie zestawienia list płac.

 

Konto 234  Pozostałe rozrachunki  z pracownikami

Konto służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników  z innych tytułów niż wynagrodzenia

Na stronie Wn ujmuje się

·          wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia          

·          należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód

Na stronie Ma  ujmuje się

·          rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych

·          spłata pożyczek z funduszu świadczeń socjalnych

·          wpływy należności od pracowników

Ewidencję prowadzi się według osób z podziałem na tytuły powstania należności i zobowiązań.

Konto 240  Pozostałe rozrachunki

Konto służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań   nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Ewidencję prowadzi się według tytułów poszczególnych rozrachunków i roszczeń.

Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan  zobowiązań. 

 

Konto 257 Należności z tytułu prefinansowania

Konto służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Po stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności, a po stronie Ma ich zmniejszenie. Należy prowadzić oddzielną ewidencję  dla zapewnienia ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów.

 

Konto 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania

 Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Po stronie Wn ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek, a po stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie. Ewidencja szczegółowa zapewnia możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułu zobowiązań. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn określa stan zapłaconych zobowiązań, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

 

Zespół 7     Przychody i koszty ich uzyskania

Konto 750 Przychody i koszty finansowe

Konto    służy   do   ewidencji  przychodów  z  tytułu  dochodów   budżetowych oraz operacji finansowych i kosztu operacji finansowych. Na  stronie Wn ujmuje się odpisy przychodów z tyt. dochodów         budżetowych oraz kwoty operacji finansowych, w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki za zwłokę z zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji. . Na stronie Ma ujmuje się przychody z tyt. dochodów budżetowych, a w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie należności od udzielonych pożyczek. Ewidencję prowadzi się  wg klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na rodzaj dochodu. Saldo z końcem roku przenosi się na wynik finansowy konto 860.

Zespół 8      Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Konto 800   Fundusz jednostki

Konto służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń funduszu  jednostki.

Po stronie Wn ujmujemy między innymi:

-  przeksięgowanie  na   koniec   roku  obrotowego   dotacji  i   środków  budżetowych 

   wykorzystanych  na  inwestycje  w  korespondencji  z  kontem  810

Po stronie Ma  ujmujemy między innymi:

- wpływ dotacji przeznaczonych na finansowanie inwestycji

Do konta prowadzona jest ewidencja analityczna

- fundusz zasadniczy jednostki

- fundusz środków trwałych

- fundusz środków na finansowanie inwestycji z podziałem na klasyfikację budżetową.

 

Konto 810 Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

Po stronie Wn konta księguje się dotacje przekazywane z budżetu na finansowanie inwestycji oraz inne dotacje przekazane z budżetu.

Konto to służy również do ewidencji dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się zwroty dotacji w tym samym roku budżetowym. Saldo konta na koniec roku przenosi się na konto 800. Ewidencję prowadzi się wg klasyfikacji budżetowej.

 

III. Zakładowy plan kont dla budżetu gminy.

Ustala się następujące rodzaje kont dla budżetu gminy
1. Konta bilansowe:
133 - Rachunek budżetu
134 - Kredyty bankowe

137/900/90004/6298/85 - Rachunki środków funduszy pomocniczych

137/900/90004/6058/86 - Rachunki środków funduszy pomocniczych

240 -  Pozostałe rozrachunki

257 – Należności z tytułu prefinansowania

268 – Zobowiązania z tytułu prefinansowania

901 - Dochody budżetu

902 - Wydatki budżetu

907 - Dochody z funduszy pomocowych

908 – Wydatki z funduszy pomocowych

960 – Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu

961 – Niedobór lub nadwyżka budżetu

967 – Fundusze pomocowe

 

Zapisów na poszczególnych kontach dokonuje się zgodnie z komentarzem do tych kont zawartym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r.  r.  (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zmianami). Zapisów poszczególnych operacji księgowych dokonuje się za pomocą komputera. Podstawę zapisu w księdze rachunkowej stanowi dokument (dowód księgowy) stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z rzeczywistym jej przebiegiem.

 

Zasady funkcjonowania kont

Konto 133 – Rachunek bieżący budżetu

Służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowym rachunku            bieżącym budżetu gminy.

Zapisy dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych.

Po stronie Wn ujmuje się wpłaty środków pieniężnych, a po stronie Ma wypłaty środków pieniężnych. Stwierdzone błędy w dowodach bankowych księguje się na koncie 240 – sumy do wyjaśnienia i wyksięgowuje się je na podstawie dokumentu bankowego Konto może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, a saldo Ma kwotę wykorzystanego kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu.

 

Konto 134 – Kredyty bankowe

Służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych  przez gminę na  finansowanie budżetu i przelanych przez bank na rachunek bieżący. Po stronie Wn księguje się spłatę lub umorzenie kredytu. Po stronie Ma konta księguje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu. Konto wykazywać może saldo Ma świadczące o wysokości kredytu pozostającego do spłaty.

 

Konto 137 – Rachunki środków funduszy pomocowych

Konto służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych. Na stronie Wn księguje się wpływ środków, a po stronie Ma wypłaty środków. Ewidencja powinna umożliwiać ustalenie stanu środków wg każdego wyodrębnionego funduszu pomocowego. Konto może wykazywać saldo Wn, które określa stan środków pomocowych na rachunku bankowym.

 

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki

Służy do ewidencji innych rozrachunków nie ujętych na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260.

Do konta 240 prowadzi się ewidencję szczegółową. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.

 

 

Konto 250 – Należności finansowe

Konto służy do ustalenia w szczególności należności z tytułu udzielonych przez Gminę pożyczek. Po stronie Wn księguje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a po stronie Ma zmniejszenie należności. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznaczaj stan należności finansowych. Saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.

 

Konto 257 - Należności z tytułu prefinansowania

Konto służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Po stronie Wn konta 257 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności, a po stronie Ma ich zmniejszenie. Należy prowadzić oddzielną ewidencję  dla zapewnienia ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów.

 

Konto 268 -  Zobowiązania z tytułu prefinansowania

 Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Po stronie Wn ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań z tytułu pożyczek, a po stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek na prefinansowanie. Ewidencja szczegółowa zapewnia możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułu zobowiązań. Konto może wykazywać dwa salda. Saldo Wn określa stan zapłaconych zobowiązań, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.

 

Konto 901 – Dochody budżetu

Służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetowych, którą prowadzi się wg  podziałek klasyfikacji budżetowej

Po stronie Wn księguje się przeniesienie sum dochodów osiągniętych przez gminę w danym roku, w korespondencji z kontem 961.

Po stronie Ma księguje się dochody budżetu gminy:

·          na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222,

·          na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych , w korespondencji z kontem 224,

·          dochody urzędu gminy i budżetu np. dotacje, subwencje, dochody własne, w korespondencji z kontem 133.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. – Niedobór lub nadwyżka budżetu.

 

 

Konto 902 – Wydatki budżetu

Ewidencję wydatków budżetowych prowadzi się wg klasyfikacji budżetowej.

Po stronie Wn ujmuje się wydatki:

·          jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w                    korespondencji z kontem 223,

·          z tytułu rozrachunków z innymi budżetami, w korespondencji z kontem 224,

·          własne urzędu gminy, w korespondencji z kontem 133.

Pod datą ostatniego dnia roku saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

 

 

Konto 907 – Dochody z funduszy pomocowych

Konto służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych. Po stronie Wn konta 907 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku sumy osiągniętych dochodów na konto 967. Po stronie Ma konta 907 ujmuje się osiągnięte w ciągu roku dochody z funduszy pomocowych.

Do konta prowadzi się ewidencję szczegółową do poszczególnych funduszy.

 

Konto 908 – Wydatki z funduszy pomocowych

Służy do ewidencji dokonanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych. Po stronie  Wn ujmuje się wydatki na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków pomocowych. Na koniec roku po stronie Ma księguje się przeniesienie wydatków na konto 967. Do konta prowadzi się ewidencję szczegółową umożliwiająca ustalenie stanu poszczególnych wydatków z poszczególnych funduszy pomocowych.

 

 

Konto 960 – Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu

Konto służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu z lat ubiegłych. Pod datą zatwierdzonego sprawozdania budżetowego po stronie Wn lub Ma ujmuje się przeniesienie salda z kont 961 i 962. Konto może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.

 

Konto 961 – Niedobór lub nadwyżka budżetu

Służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu na  koniec roku budżetowego.

Pod datą ostatniego  dnia roku budżetowego po stronie Wn ujmuje się przeniesienie wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 902 oraz niewykonanych wydatków z kontem 903 a po stronie  Ma dochody budżetowe w korespondencji z kontem 901.  Na koniec roku konto może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.

Pod datą zatwierdzonego sprawozdania budżetowego saldo konta 961 przenosi się na konto 960.

 

Konto 967 – Fundusze pomocowe

Konto służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego  po stronie Wn konta 967 ujmuje się saldo konta 908, a po stronie Ma saldo konta 907. Do konta prowadzi się ewidencję szczegółową dla poszczególnych funduszy. Konto może wykazywać tylko saldo Ma oznaczające stan funduszy pomocowych.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                                  mgr inż. Bogdan Kemnitz