UCHWAŁA NR  XIX/115/2008   

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  30 kwietnia 2008 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości  Kleszczewo”.

                                                                                                              

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142  poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172  poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006r. Dz. U. Nr  45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007r. Dz. U. Nr 127, poz. 880), a także w związku z wykonaniem Uchwały Rady Gminy w Kleszczewie Nr XLV/223/2006 z dnia 8 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, Rada Gminy Kleszczewo uchwala, co następuje:

 

Uchwala się „Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo dla dz. nr ewid.: 15/34, 15/35, 15/36”, zatwierdzonego Uchwałą Nr  XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 158  poz. 4295  z dnia 18 listopada 2005r., zwaną dalej zmianą planu miejscowego.

 

I.  USTALENIA  WSTĘPNE

§ 1

 

1.       Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest zmiana przeznaczenia terenów w miejscowości  Kleszczewo , na następujące cele:

- dz. nr ewid.15/34, 15/35 – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – symbol 10MW

- dz. nr  ewid.15/36 – usługi w zakresie publicznym i komercyjnym – symbol 10U

2.  Zmiana  planu  miejscowego  obejmuje  tereny oznaczone  na rysunku planu  w  skali 1 : 10 000 numerami 1, 2 w miejscowości Kleszczewo, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały z uszczegółowieniem na rysunku w skali 1 : 1000 , załącznik nr 1A .

3. Oznaczenia  graficzne  w rysunku  zmiany  planu    miejscowego      obowiązującymi

            ustaleniami planu.

Lokalizacja obszaru objętego zmianą planu miejscowego w rejonie drogi wojewódzkiej KDW 434 nie spowoduje kolizji z tą drogą.

4. Na terenach oznaczonych w rysunku zmiany planu miejscowego – załącznik nr 1A symbolami 10MW i 10U , obowiązują następujące ustalenia :

1) Tereny rozbudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – symbol 10MW

a)      funkcja podstawowa - budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z infrastrukturą towarzyszącą ,

b)      funkcja uzupełniająca – nieuciążliwa działalność usługowa ,

c)       funkcja wykluczona – działalność gospodarcza produkcyjna i przetwórcza ,

d)      wskaźnik  intensywności zabudowy – 70 % powierzchni terenu ,

e)      wskaźnik powierzchni czynnej biologicznej – 30 % powierzchni terenu

f)        wskaźnik ilości miejsc parkingowych – 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie – dopuszcza się realizacje budynków garażowych w układzie zbiorowym ,

g)      wysokość budynków mieszkalnych wielorodzinnych do 5 kondygnacji ,

h)      wysokość budynków garażowych i gospodarczych 1 kondygnacja ,

i)        dachy  budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe ,

j)        dachy budynków gospodarczych jedno lub wielospadowe ,

k)      nieprzekraczalna linia zabudowy

    - zgodnie z załącznikiem graficznym 1A .

2) Tereny usług w zakresie publicznym i komercyjnym – symbol 10U

a)      funkcja podstawowa – działalność usługowa w zakresie publicznym i komercyjnym,

b)      wskaźnik  intensywności zabudowy – 70 % powierzchni terenu ,

c)       wskaźnik powierzchni czynnej biologicznej – 30 % powierzchni terenu

d)      ilość miejsc parkingowych uzależniona jest od rodzaju prowadzonych usług , minimalnie należy przygotować 20 stanowisk dla samochodów osobowych oraz 5 miejsc parkingowych dla samochodów dostawczych (ciężarowych) ,

e)      wysokość zabudowy do 10 mb od poziomu terenu do linii okapu ,

f)        dachy  budynków dwu lub wielospadowe ,

g)      nieprzekraczalna linia zabudowy

    - zgodnie z załącznikiem graficznym 1A .

h)      należy zapewnić bezpieczną i zgodna z normami technicznymi dostępność do

dróg publicznych  

i)        przy zagospodarowywaniu terenu należy uwzględnić zachowanie zasad ładu

przestrzennego , funkcjonalnego i estetycznego oraz skali architektonicznej w

odniesieniu do istniejących obiektów w sąsiedztwie ,

j)        zaleca się stosowanie nowoczesnych technologii w zakresie architektonicznym, materiałowym i wykonawczym .

5.       Integralnymi częściami uchwały są:

1)        rysunki zmiany planu miejscowego wyszczególnione w § 1. ust. 2

2)        rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu, wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego stanowiące zał. nr 2 do uchwały

3)        rozstrzygnięcie Rady Gminy Kleszczewo o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – stanowiące zał. nr 3 do uchwały.

6.       Ustalenia  graficzne  i  tekstowe  Zmiany  planu   miejscowego  są zgodne  ze Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Kleszczewie Nr  XXXII/186/01 z dnia 26 września 2001r. oraz zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo uchwalonej Uchwałą nr XV/94/2008 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia  7 lutego 2008 r. .    

7.       W odniesieniu do terenów objętych Zmianą planu miejscowego obowiązują wszystkie ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 30 września 2005r. zawarte w: 

ROZDZIALE I.  USTALENIA  WSTĘPNE

ROZDZIALE II  USTALENIA  OGÓLNE.

 

 

II. USTALENIA  KOŃCOWE

§ 2

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt. 12, w związku z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r. ze zmianami), określa się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości :

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 10MW   - 20 % ,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 10U      - 15 %

 

§ 3

 

Traci moc Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVII/181/2005  Rady Gminy  w Kleszczewie z dnia 30 września 2005 r.,  ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 158 poz. 4295 z  dnia 18 listopada 2005r. w części sprzecznej z ustaleniami niniejszej Uchwały. 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Kleszczewo.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 6

 

Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

           

                                                                                              mgr Ewa  Lesińska

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XIX/115/2008

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia  30 kwietnia  2008 r.

 

           

w sprawie :  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy    Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo .

 

Rada Gminy w Kleszczewie podjęła Uchwałę Nr XLV/223/2006  z  dnia 8 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla obszaru dz.nr ewid. 15/34 , 15/35, 15/36 położonych w miejscowości Kleszczewo , obręb Kleszczewo .

Obszar objęty opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje w całości  teren działek nr ewid. 15/34, 15/35, 15/36 położonych w miejscowości Kleszczewo obręb Kleszczewo .

W planie wyznaczono następujące przeznaczenie dla poszczególnych działek :

- dz. nr ewid. 15/34, 15/35  – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – symbol 10 MW

- dz. nr  ewid. 15/36 – usługi w zakresie publicznym i komercyjnym – symbol 10U.

Na początku procedury planistycznej zawiadomiono odpowiednie organy oraz instytucje o przystąpieniu do prac nad planem, oraz zamieszczono stosowne komunikaty w lokalnej prasie i na tablicy ogłoszeń. W trakcie trwania procedury planistycznej projekt planu został zaopiniowany, a następnie uzgodniony przez właściwe instytucje i organy.

W dalszych etapach postępowania projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu oraz zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ustawowym terminie nie wpłynęły uwagi do planu. Plan został wykonany zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w/w uchwałą oraz  art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)z zachowaniem właściwej procedury. 

  Projekt planu jest zgodny z  ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Kleszczewo. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Po uchwaleniu planu, uchwała Rady Gminy wraz z dokumentacją planistyczną zostaje przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Wielkopolskim Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

                                                                                                Wójt  Gminy

 

                                                                                                  mgr inż. Bogdan  Kemnitz

 

 

 

 

Załącznik nr 2

                                                                                              do Uchwały Nr XIX/115/2008

                                                                                              Rady Gminy Kleszczewo

                                                                                              z dnia  30 kwietnia  2008 r.

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo dz. nr. ewid. 15/34,  15/35, 15/36”.

 

 

            Przedmiotowy projekt zmiany planu miejscowego został wyłożony do publicznego wglądu  w terminie od  26 marca 2008r. do 15 kwietnia 2008r.  zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), uwagi były przyjmowane do dnia 29 kwietnia 2008 r.

            W ustawowym terminie tj. do  29 kwietnia 2008r. nie wniesiono uwag do projektu zmiany planu miejscowego. W związku z powyższym Rada Gminy Kleszczewo nie podejmuje rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

 

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy

           

                                                                                              mgr Ewa  Lesińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

            do Uchwały Nr XIX/115/2008

            Rady Gminy Kleszczewo

            z dnia  30  kwietnia 2008 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania .

 

§ 1

 

1.  Sposób realizacji, zapisanych w palnie inwestycji należących do zadań własnych gminy :

1)      realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy :

a) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ,

b) Prawo Zamówień Publicznych ,

c) Prawo Budowlane ,

d) przepisy branżowe.

2)      tryb i terminy realizacji poszczególnych zadań określony zostanie w wieloletnim planie inwestycyjnym.

2.       Na obszarze objętym planem istnieje już sieć wodociągowa i kanalizacyjna, w związku z tym Gmina nie  będzie ponosiła żadnych kosztów .

3. Obsługa komunikacyjna z istniejącej utwardzonej drogi dojazdowej  lub istniejącej utwardzonej drogi  wojewódzkiej .

4. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z planem gospodarki odpadami , na podstawie przepisów odrębnych .

5. Sposób realizacji inwestycji może ulec modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno- technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki .

6. Pozostałe inwestycje z zakresu infrastruktury  technicznej w granicach planu , nie należące do zadań własnych gminy , będą realizowane przez właściwe jednostki gospodarcze w oparciu o własne plany inwestycyjne .

 

§ 2

 

1.       Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy, podlega  przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 249, poz. 2104 ze  zm.).

2.       Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych :

1)  z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową ,

2) współfinansowane środkami zewnętrznymi , poprzez budżet gminy – w ramach m.in. :

      a) dotacji unijnych ,

      b) dotacji samorządu województwa ,

      c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych ,

      d) z kredytów i pożyczek bankowych ,

      e) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień ,

      f) innych środków zewnętrznych .

3.       Budowa przyłączy do sieci wod-kan. oraz budowa zjazdów bramowych z dróg publicznych obciążają kosztami Inwestora . 

4.       Inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 98, poz. 625 ze zm.) i nie będą obciążały budżetu gminy.

 

 

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

        mgr Ewa  Lesińska