ZARZĄDZENIE  Nr 11/2011

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  22 marca  2011 r.

 

 

w sprawie   :  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla  sołtysów  za wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy kart rejestracyjnych psów.

                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustalam dla sołtysów następujące wynagrodzenie brutto  za wypełnienie  i  dostarczenie do Urzędu Gminy kart rejestracyjnych psów z poszczególnych sołectw :

1)      Fludra   Jolanta                        - 27,00 zł

2)      Frąckowiak Andrzej                   - 106,60 zł

3)      Karolczak Bożena                      - 27,00 zł

4)      Książkiewicz Czesław                 - 25,00 zł

5)      Lesiński Stanisław                     - 26,00 zł

6)      Lesiński Henryk                         - 28,20 zł

7)      Nowicki  Eugeniusz                    - 26,60 zł

8)      Nowicki Ferdynand                    - 28,20 zł

9)      Ochowiak  Rafał                        - 20,80 zł

10)  Socha Grzegorz                         - 9,20 zł

11)  Tomkowiak Mieczysław              - 19,00 zł

 

§ 2

 

Ustalam  dla Pana  Jerzego Pawlaka wynagrodzenie w wysokości 10,80 zł brutto za  wypełnienie  i  dostarczenie do Urzędu Gminy kart rejestracyjnych psów z  sołectwa Nagradowice.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.