ZARZĄDZENIE Nr 12/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 22 marca 2011 r.

 

 

w sprawie: wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

 

Na podstawie  art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 1 ust. 3 i § 2 ust.2 załącznika nr 1do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz  instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. Nr 14 poz. 67 )zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie  Gminy w Kleszczewie  jest tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych.

 

§ 2

1.      Do bieżącego nadzoru nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw wyznaczam koordynatora czynności kancelaryjnych.

2.      Funkcję określoną w ust. 1 powierzam Pani Reginie Kujawa.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.