ZARZĄDZENIE Nr 13/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 22 marca  2011 r.

 

 

w sprawie:  określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny w Urzędzie  Gminy w Kleszczewie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 16 ust. 2 załącznika Nr 1  do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. Nr 14 poz. 67 ) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Określa się następujące rodzaje przesyłek wpływających do Urzędu  Gminy w Kleszczewie, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny:

1)      adresowane imiennie do Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza, Gminy, Skarbnika Gminy, Przewodniczącego Rady, radnych  oraz poszczególnych pracowników, bez wskazania stanowiska służbowego i nazwy Urzędu,

2)      opatrzone klauzulą tajności, które są przekazywane osobie uprawnionej lub odpowiednim adresatom,

3)      wartościowe, które są przekazywane właściwej osobie za pokwitowaniem,

4)      opatrzone dopiskiem „do rąk własnych”,

5)      oznaczone jako „oferta” w ramach prowadzonych w Urzędzie procedur zamówień publicznych, naborów, konkursów.

 

§ 2

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.