ZARZĄDZENIE  Nr  17/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  18 kwietnia 2011r.

 

 

 

w sprawie :   powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na lata 2011-2015.

 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami) oraz § 1 pkt 1 i 2  załącznika do Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu  powoływania   i   odwoływania  członków   zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Gminie Kleszczewo, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1

 

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie powołuję Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie:

1)      Pani Mirosława Radzimska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie,

2)      Pani Edyta Kijak -pracownik socjalny  w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kleszczewie,

3)      Pani Halina Jeger – prezes Stowarzyszenia „Pomagam”,

4)      Pani Magdalena Uławska – psycholog w Zespole Szkół  w Kleszczewie,

5)      Pani Ewa Bac-Ksycka – wicedyrektor  Zespołu  Szkół w Tulcach,

6)      Pani Agnieszka Andrzejczak – kurator Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.,

7)       Pani Dorota Urbańczyk – pedagog w Szkole Podstawowej w Ziminie,

8)      Pan Arkadiusz Bielecki – funkcjonariusz Komisariatu Policji w Kórniku,

9)      Pani Joaana Augustynek – położna Przychodni Lekarskiej w Tulcach,

10)  Pan Wojciech Jaworski - lekarz Przychodni  Lekarza Rodzinnego w Nagradowicach,

11)  Pan Grzegorz Gucze – prokurator Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.