ZARZĄDZENIE  Nr 20/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  29 kwietnia  2011r.

 

w sprawie:  powołania  Komisji do spraw wyróżnień i nagród.

 

                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)

oraz  § 3 ust. 2 Uchwały Nr XLVIII/236/2006 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r.  w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień  za osiągnięte  wyniki sportowe zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

W celu opiniowania wniosków o przyznanie wyróżnienia lub nagrody powołuję  komisję  w składzie :

Pani Dorota Grześkowiak – przewodnicząca komisji

Pan  Sławomir Urbaniak – członek komisji

Pan  Michał Żelazek – członek komisji

Pan Arkadiusz Borowicz– członek komisji

Pan Mariusz Kasperski – członek komisji

 

 

§ 2

 

Traci   moc Zarządzenie  Nr  48/2009  Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 grudnia 2009r.  w sprawie powołania Komisji ds. wyróżnień i nagród.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.