Zarządzenia Nr 25/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  23 maja  2011r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

 

Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 oraz Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust.

       - zwiększa  się dochody budżetu na 2011r.  o  143.908 zł

       - w tiret 1 zwiększa  się dochody bieżące  o  143.908 zł,

        

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 1do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 1 ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 140.658 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

       - większa się wydatki budżetu na 2011r. o 143.908 zł,

       - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 143.908 zł,

        

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść   załącznika nr 2do Uchwały budżetowej,

      2)  w § 2 ust. 2, pkt. 1

     zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 140.658 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

   § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                       mgr inż.  Bogdan Kemnitz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienia

do Zarządzenia Nr 25/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

 

Do planu budżetu wprowadzono  środki z dotacji na:

- zwrot podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej prze producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jedo zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 140.658 zł,

- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.250 zł.

Celem płynnego realizowania budżetu przesunięto wydatki  w ramach działów.

 

Wójt Gminy

 

                                                                       mgr inż.  Bogdan Kemnitz