ZARZĄDZENIE  Nr  27/2011

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 30 maja 2011 r.

 

 

 

w sprawie:  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży 

                   

                 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) oraz   Uchwały nr VII/49/2011 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011 r.

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego, opisaną poniżej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo, położoną w miejscowości Szewce w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren upraw polowych

                               

Nr geodez.

działki

Księga

wieczysta

Powierz-

chnia

w ha

          Opis nieruchomości

Cena  nieruchomości 

w 

352

7249

0,40

Nieruchomość usytuowana w sąsiedztwie gruntów rolnych rolników indywidualnych, bez dostępu do drogi dojazdowej

22.000,00 zł

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  18 lipca 2011  r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie  internetowej urzędu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.