ZARZĄDZENIE  Nr 28/2011

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  17 czerwca  2011r.

 

 

w sprawie :  powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.                                                                    

                                                                            

              

                        Na  podstawie  art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z  2001r. Dz.U  Nr  142 poz. 1591 ze zmianami),  art.36a ust. 6, w związku  art. 5c pkt 2,  ustawy z dnia 07 września  1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. Nr 60 poz. 373)  zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie powołuję komisję konkursową  w składzie :

1)      Bogdan Kemnitz – przedstawiciel  organu prowadzącego – przewodniczący komisji,

2)      Genowefa Przepióra - przedstawiciel  organu prowadzącego – członek komisji,

3)      Sławomir Urbaniak – przedstawiciel organu prowadzącego – członek komisji,

4)      Beata Cierzniak – przedstawiciel  organu sprawującego nadzór prdagogiczny– członek komisji,

5)      Elżbieta Dobrochowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – członek komisji,

6)      Lucyna Adamek-Egiert – przedstawiciel rady pedagogicznej – członek komisji,

7)      Dorota Stanicka – przedstawiciel rady rodziców – członek komisji.

 

§ 2

Komisja konkursowa  działa w trybie  określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie  regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. Nr 60 poz. 373)

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.