Zarządzenia Nr 33/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  21 lipca  2011r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 oraz Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust.

       - zwiększa  się dochody budżetu na 2011r.  o  23.881 zł

       - w tiret 1 zwiększa  się dochody bieżące  o  23.881 zł,

        

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 1do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 1 ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 13.870 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej,

 

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

       - większa się wydatki budżetu na 2011r. o 23.881 zł,

       - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 12.731 zł,

- w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o  11.150 zł.

        

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść   załącznika nr 2do Uchwały budżetowej,

      2)  w § 2 ust. 2, pkt. 1

     zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 13.870 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

   § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż.  Bogdan Kemnitz

 

  

Uzasadnienie

 do Zarządzenia Nr 33/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  21 lipca  2011r.

 

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono plan  z dotacji na podstawie zawiadomienia:

- z dnia 01 lipca 2011r. od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący wypłaty nagród za wykonane prace związane z spisem powszechnym ludności i mieszkań 13.870 zł.

- z dnia 04 lipca 2011r. od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka Szkolna” 10.011 zł. Udział własny gminy w wysokości 20%  tj. 2.503 zł zostanie uzupełniony przy najbliższej zmianie budżetu przez Radę Gminy.

Na podstawie pisma z dnia 11 lipca 2011r. z Urzędu Wojewódzkiego Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego po stronie dochodów i wydatków zmieniono czwartą cyfrę paragrafu 8 na 7

Po stronie wydatków uzupełniono środki na realizację zadania  inwestycyjnego „Radosna szkoła 10.000 zł,  budowę  boiska w Krzyżownikach 150 zł oraz budowę boiska w Tulcach 1.000 zł.

Celem płynnego realizowania budżetu  przesunięto w pozycjach określonych w załączniku Nr 2  plan  wydatków w ramach działów.

 

 

Wójt Gminy

 

                                                                                   mgr inż.  Bogdan Kemnitz