ZARZĄDZENIE  Nr  37/2011 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  22 lipca  2011 r.

 

 

w sprawie:    powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką.

 

                      

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 19 i art. 21  ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 223  poz. 1655 ze zmianami) zarządzam co następuje: 

 

§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką,  w  następującym składzie:

Przewodnicząca: Barbara Błoch

Członkowie:        Dorota Grześkowiak

       Agata Kaczmarek

                  Mariusz Siwczak

 

§ 2

1. Do obowiązków osób wchodzących w skład komisji  należy w szczególności:

1)    ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,

2)    badanie i ocena ofert złożonych  przez wykonawców,

3)    wnioskowanie o odrzucenie oferty lub wykluczenie wykonawców, w przypadkach określonych w ustawie

4)    wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym oraz prowadzenie dokumentacji i protokółów postępowania, odpowiada  Dorota Grześkowiak.

 

§ 3

Pracami komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności:

1)    wyznaczenie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

2)    odebranie oświadczeń od członków komisji, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy,

3)    informowanie kierownika zamawiającego o problemach związanych z pracą komisji oraz istnieniu  okoliczności wyłączających poszczególne osoby z udziału w postępowaniu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.