ZARZĄDZENIE  Nr 38/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  22 lipca 2011 r.

 

 

w sprawie: powołania  Komisji  Egzaminacyjnej  dla  nauczyciela  ubiegającego  się

                  o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

 

 

                   Na podstawie  art. 9g ust 2 oraz art. 91d  pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity z 2006r.  Dz.U. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Andrzeja Szymczaka nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół w Tulcach ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego w następującym  składzie osobowym :

 

1. Pani  Dorota Grześkowiak                               - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

2. Pan Grzegorz Stachowiak                               - dyrektor  zespołu szkół

3. Pani  Dorota Śliwińska                                    - przedstawiciel organu sprawującego nadzór

                                                                          pedagogiczny

4. Pani  Grażyna Jagodzińska                             - ekspert

5. Pani  Aleksandra Jaskuła                                - ekspert

 

§ 2

Dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej ustala się wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto za udział w komisji egzaminacyjnej. Wynagrodzenie obejmuje koszty dojazdu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.