ZARZĄDZENIE  Nr  41/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 26 lipca 2011r.

 

 

w sprawie : powierzenia  obowiązków   dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie.

 

 

                               Na podstawie art. 36a ust. 1 i ust. 13   ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty  ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)  oraz art. 30 ust. 2 pkt 5  ustawy  z  dnia   08 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje :

 

 

§ 1

 

1.     W wyniku konkursu przeprowadzonego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie  powierza się  Pani Marzenie Socha  obowiązki dyrektora Zespołu Szkół w Kleszczewie na okres 5 lat szkolnych  tj. od dnia   01 września 2011r. do dnia 31 sierpnia 2016r.

2.     Zespół Szkół w Kleszczewie  obejmuje : Przedszkole, Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

3.     Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy określone zostaną odrębnie.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.