ZARZĄDZENIE  Nr   45/2011

 Wójta Gminy  Kleszczewo

z dnia  16 sierpnia 2011 r.

 

 

w sprawie   :  powołania zespołu, który zapewni  obsługę i  techniczno-materiale warunki  pracy obwodowych komisji wyborczych  oraz wykonanie zadań związanych  z organizacją  i przeprowadzeniem na terenie Gminy Kleszczewo wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 

                        Na  podstawie   art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr  21 poz. 112 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142  poz. 1591 z  2001r. ze  zmianami) zarządzam, co następuje :

 

§  1

W celu  zapewnienia  obsługi i  techniczno-materialnych warunków  pracy obwodowych komisji wyborczych  oraz wykonania  zadań związanych  z organizacją  i przeprowadzeniem na terenie Gminy Kleszczewo wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.  powołuje zespół w składzie:

Genowefa Przepióra  - Sekretarz Gminy

Katarzyna Rybicka – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

Ewa Iczakowska – podinspektor ds. obsługi sekretariatu.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.