Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo

 za I półrocze 2011r.

 

 

Uchwałę  Nr IV/17/2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 o 2024 Rada Gminy podjęła w dniu 26.01.2011r. Uchwała ta została trzy razy zmieniona. Raz przez Radę Gminy i dwa razy przez Wójta Gminy.  Zmiany związane były ze zmianą budżetu gminy. W celu zobrazowania zmian w kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowe w części tabelarycznej przedstawiono analitycznie dane na dzień 01.01.2011r. i 30.06.2011r.

Prognoza obejmuje okres do 2024r. dlatego, że do tego roku mamy zaciągnięte zobowiązania związane ze spłatą kredytów. Na dzień 30.06.2011r. zadłużenie wynosi 7.304.203,57 zł oraz 2.707.732,16 pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy sieci kanalizacyjnej. Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do uruchomienia w II półroczy jest pożyczka z WBK w wysokości 1.587.350 zł na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczka z WFOŚIGW w wysokości 502.933,27 zł. W miesiącu sierpniu ogłosiliśmy przetarg na kredyt dotyczący przebudowy drogi powiatowej w Kleszczewie  w wysokości 1.200.000 zł.  Planuje się, że  zadłużenie  na koniec roku 2011 wyniesie 7.459.823 zł. W związku ze zmianą budżetu z  dnia 29 czerwca 2011r. dotyczącą zmniejszenia nadwyżki i zwiększenia przychodów z tytułu kredytu w wysokości  1.200.000 zł zmieniły się kwoty w wierszy 7 i 13 części tabelarycznej dotyczące    obsługi długu i kwoty zadłużenia.

 

Wynik  budżetu na dzień 30.06.2011r obrazują poniższe  kwoty:

Opis

Plan

Wykonanie

Dochody

25.429.534,00

10.002.363,84

Wydatki

24.807.352,00

8.660.037,17

Nadwyżka  (dochody  minus wydatki)

622.182,00

1.342.326,67

Finansowanie

 

Przychody – kredyt w tym 295.081,97 zł  na wyprzedzające finansowanie

3.290.350,00

295.081,97

Przychody    - Wolne środki z lat ubiegłych

692.557,00

942.282,68

Rozchody     - Spłaty rat kredytów i pożyczek

4.605.089,00

257.775,44

Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami

622.182,00

979.589,21

 

Na kolejne lata budżetowe planuje się również nadwyżkę, z przeznaczeniem na sfinansowanie długu.

 

Kształtowanie się wskaźników dotyczących spłaty zadłużenia i obsługi długu za lata 2011, 2012 i 2013 przedstawione są  wierszu 17 i 18 części tabelaryczne. Wskaźniki te na koniec roku nie mogą przekraczać odpowiednio 15% i 60%. Od 2014r.  obowiązują nowe wskaźniki obliczane wg ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. przedstawione są w wierszach 15 i 15a części tabelarycznej. Potwierdzenie prawidłowość kształtowania się relacji znajduje się w wierszy 16 części tabelarycznej.

 

Kleszczewo 26.08.2011r.