Zarządzenie Nr  51/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 27 września 2011r.

 

w sprawie: zmiana planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.

 

            Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z Zarządzeniem Nr 50/2011r. Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września  2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 7/2011Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r. zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 05.04.2011r. w sprawie zmiany planu finansowego z zakresu administracji rządowej i innych  zadań zleconych gminie ustawami na 2011r.,  Zarządzeniem Nr 26/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. oraz Zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2011r. zwiększa się plan finansowy o  4.315 zł.

 

Ustala się plan finansowy z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami  na 2011r. w kwotach:

1.    Dochody                                                               1.489.030 zł

            w tym wg decyzji:

 

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.459.718 zł

                (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia, który  to załącznik   

               zastępuje treść załącznika Nr 1 do  Zarządzenia)

 

            -   Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                     5.215 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia, który  to załącznik   

               zastępuje treść załącznika Nr 2 do  Zarządzenia)

 

            - Głównego Urzędu Statystycznego                                                              24.097 zł                   

              (zgodnie z załącznikiem nr 3 Zarządzenia

 

2.   Wydatki po zmianie wynoszą                                   1.489.030 zł

            w tym wg decyzji:

 

            -  Wojewody Wielkopolskiego                                                     1.459.718 zł

               (zgodnie z załącznikiem Nr  1 do niniejszego Zarządzenia który  to załącznik   

               zastępuje treść załącznika Nr 1 do  Zarządzenia)

 

 

            -  Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego

               Delegatury Wojewódzkiej                                                                     5.215 zł

              (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia który  to załącznik   

               zastępuje treść załącznika Nr 2 do  Zarządzenia)

 

            - Głównego Urzędu Statystycznego                                                              24.097 zł                   

               (zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia

               

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011r.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                         mgr inż. Bogdan Kemnitz