ZARZĄDZENIE Nr 54/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 13 października 2011r.

 

 

w sprawie : ustalenia wysokości nagrody Gminy  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz  powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

 

               Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 . Dz. U Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz § 4 ust. 1 i   § 8 ust. 5 załącznika do Uchwały Nr XXX/149/2005 Rady Gminy w Kleszczewie  z  dnia 31 stycznia 2005 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach  prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Ustalam kwotę  2500,00  zł jako górną  wysokość nagrody  Gminy dla nauczycieli.

 

§ 2

W celu wyrażenia opinii o wnioskach  o nagrodę Gminy dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo, złożonych przez uprawnione podmioty powołuję komisję ds. nagród w następującym składzie:

     1.Sławomir Urbaniak

     2.Genowefa Przepióra

     3. Mirosława Nowak

     4. Tomasz Stawiński

     5. Dorota Grześkowiak

 

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2010 w sprawie powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz  Zarządzenie Nr  43/2010 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Gminy w 2010 r. dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.