ZARZĄDZENIE  Nr  55/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 18 października 2011r.

 

 

 

w sprawie:        powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

 

 

 

                        Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1581 ze zmianami/ oraz § 7 ust. 1 i 2 i Uchwały Nr XXXII/160/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu  udzielania pomocy materialnej dla uczniów, zarządza się, co następuje :

 

§ 1

 

Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną w składzie:

Przewodniczący:            Pan  Tomasz Stawiński

Wiceprzewodniczący :    Pani  Mirosława Radzimska

Członkowie:                  Pani  Ewa Bac-Ksycka

                                   Pani  Lucyna  Adamek- Egiert

                                   Pan  Paweł Melewski

 

§ 2

 

Traci moc Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie  powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.