ZARZĄDZENIE  Nr  57/2011

 

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 21 października 2011 r.

 

 

w sprawie:   ogłoszenia   wykazu   nieruchomości   przeznaczonej   do   sprzedaży 

 

 

                       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zmianami) oraz  Uchwały nr XI/79/2011 Rady Gminy  Kleszczewo z dnia 28 września 2011 r. zarządzam co następuje: 

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość mienia komunalnego Gminy Kleszczewo zapisaną w KW 31279, położoną w Kleszczewie, opisaną  poniżej :

 

Nr geodez.

działki

Powie-rzchnia

w m2

Przeznaczenie

w planie

Opis

nieruchomości

Cena

nieruchomości

 

15/63

 

100

Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną

Nieruchomość niezabudowana

13.240,00 zł

+ VAT

 

§ 2

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, upływa dnia  2 grudnia 2011 r.

 

§ 3

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kleszczewie na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.