Zarządzenia Nr 58/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia  31 października 2011r.

 

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2011

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. Wójt  Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r. zmienionej Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VI/45//2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr VII/51/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 25/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr IX/68/2011 Rady Gminy Kleszczewo  z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 33/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lipca 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Uchwałą Nr X/75/2011 w sprawie  zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 50/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2011r w sprawie zmiany budżetu na rok 2011, Zarządzeniem Nr 52/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 07 października 2011r. w sprawie   zmiany budżetu na rok 2011 oraz Uchwałą Nr XII/87/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2011

wprowadza się zmiany polegające na zmianie wysokości planowanych dotacji celowych oraz przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach tego samego działu:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust.

       - zwiększa  się dochody budżetu na 2011r.  o  148.814 zł

       - w tiret 1 zwiększa  się dochody bieżące  o  148.814 zł,

        

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 1do Uchwały budżetowej,

 

2) W § 1 ust. 2 pkt.1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 134.475 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

 

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1:

       - większa się wydatki budżetu na 2011r. o 148.814 zł,

       - w tiret 1 zwiększa się wydatki bieżące o 147.814 zł,

       - w tiret 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 1.000 zł

        

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść   załącznika nr 2do Uchwały budżetowej,

      2)  w § 2 ust. 2, pkt. 1

     zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o 134.475 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia co odpowiednio zmienia treść  załącznika nr 3 do Uchwały budżetowej.

3. W § 14 przenosi się wydatki  funduszu sołeckiego w ramach przedsięwzięć zgodnie z    załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia, który to załącznik zastępuje załącznik Nr 10  do Uchwały budżetowej.

 

   § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z ma zastosowanie do budżetu na 2011r.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 58/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 31 października 2011r.

 

Do planu budżetu wprowadzono dotacje na poniższe cele:

- zwiększenie środków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo  134.475 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w drugim okresie płatności,

- środki w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości 222 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Po stronie wydatków zaplanowano wcześniej środki stanowiące udział Gminy w realizacji tego zadania,

-  zmniejszenie środków w rozdziale 85213  na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

-  zmniejszenie środków w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o 4.739 zł,

- zwiększenie środków w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej przeznaczone na wypłatę dodatków  w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną,

- zwiększenie środków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 14.645 zł po stronie dochodów. Po stronie wydatków jako udział własny Gminy przesunięto kwotę 2.503 zł. pozostała kwota 1.159 zł zostanie wprowadzona przy zmianie budżetu przez Radę Gminy.

Dodatkowo po stronie wydatków w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono środki związane z wypłaconą nagrody Gminy dla wyróżniających się nauczycieli.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w związku z planowanym remontem lokalu w Gowarzewie zwiększając plan  w rozdziale 90095  o 21.100 zł na wymianę drzwi i pieca gazowego.

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

 

                                                                                  mgr inż.  Bogdan Kemnitz