Zarządzenie Nr 61/2011

Wójta Gminy Kleszczewo

z dnia 14 listopada 2011r.

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 - 2024

 

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  Wójt Gminy Kleszczewo zarządza co następuje:

 

§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024 zmienionym Zarządzeniem Nr 8/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024, Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwalania Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024, Zarządzeniem Nr 29/2011 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwalania Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024  oraz Uchwałą Nr XII/88/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmiany uchwalania Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 – 2024   wprowadza się następujące zmiany:

 

 

Lp

Wiersz

załącznika nr 1

 

Rok

 

Przed zmianą

 

Zwiększenie

 

Zmniejszenie

Kwota, wskaźnik po zmianie

1

 

2e

 

2011

0

221.359

 

221.359

2

2012

0

368.735

 

368.735

3

2013

0

132.560

 

132.560

4

2014

0

88.369

 

88.369

5

10a

2011

0

557.000

 

557.000

6

2012

0

750.000

 

750.000

7

18

2011

48,11

 

12,50

35,61

 

Po dokonanych zmianach załącznik Nr 1 do Uchwały, o którym mowa w § 1 pkt. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie  jak załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01.01.2011r.

 

 

                                                                                             Wójt Gminy

 

                                                                                    mgr inż. Bogdan Kemnitz